:: www.ripi.ir ::

شانا ـ گروه پالايش و پخش: اميرناصر احمدي با تاکيد بر اين که توليد بيوديزل و بيواتانول در کشور بايد صنعتي شود، از موفقيت محققان کشور در زمينه توليد سوخت زيستي از برخي گياهان در کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار شانا، رئيس پژوهشکده شيمي و پتروشيمي پژوهشگاه صنعت نفت در جلسه همانديشي سوختهاي پاک و ترکيبي تصريح کرد: سوختهاي پاک جايگزين مناسبي براي بنزين و گازوئيل هستند و اين سوختها از واکنش شيميايي روي مواد موجود در مواد زنده طبيعي تهيه و منابع تجديدشونده محسوب ميشوند.

دکتر اميرناصراحمدي کاهش وابستگي به منابع فسيلي و واردات سوخت، اشتغالزايي نيروهاي متخصص، کاهش انتشار گازهاي گلخانهاي و آلودگي هواي شهرها، کاهش ظرفيت سوخت فسيلي و توسعه اقتصادي ـ اجتماعي شهرهاي کوچک از طريق بنگاههاي زودبازده را از ضرورتهاي استفاده از منابع تجديدپذير اعلام کرد.

رئيس پژوهشکده شيمي و پتروشيمي صنعت نفت درباره روند توسعه سوخت بيوديزل در کشورهاي منطقه گفت: کشور قطر هم اکنون با همکاري بخش دانشگاهي، شرکت هواپيمايي و وزارت نفت در زمينه توليد بيوفيول و عربستان سعودي با همکاري يک شرکت انگليسي در زمينه کشت"جاتروفا"در پنج هزار هکتار براي توليد سوخت پاک اقدام کرده است. احمدي تصريح کرد: هم اکنون پايلوت کاشت گياه"جاتروفا" در بندرعباس و توليد بيوديزل با استفاده از جلبک از سوي سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران در کشور در حال انجام است.

به گفته وي، طبق آمارهاي موجود تا سال 2015 سوختهاي پاک و ترکيبي جايگزين سوختهاي فسيلي ميشوند و 20 درصد توليد بيوديزل به گياه"جاتروفا" اختصاص خواهد يافت.

احمدي با بيان اين که پژوهشگاه صنعت نفت يکي از مراکز فعال در زمينه بيوديزل در ايران است، افزود: ستاد نرژي‌هاي نو، دانشگاه تربيت مدرس، يک بخش خصوصي در استان گلستان و ساير دانشگا‌ه‌ها و مراکز علمي از مراکز فعال در اين زمينه هستند.

به گفته رئيس پژوهشکده شيمي و پتروشيمي پژوهشگاه صنعت نفت، مواد اوليه توليد بيوديزل شامل دانه‌هاي روغني خوراکي مانند آفتابگردان و غيرخوراکي مانند گياه جاتروفا، چربي‌هاي تازه حيواني، روغن‌ها و چربي‌هاي پسماند و ضايعات و جلبک‌ها است.

وي با بيان اين که گياه"جاتروفا" حدود 6 ماه بدون آب دوام مي‌آورد، افزود: جاتروفا، گياهي است چند منظوره و با مقاومت زياد در برابر خشکسالي که دانه‌هاي آن حاوي 40 درصد روغن است و مي‌توان ازاين دانه‌ها در توليد سوخت‌هاي زيستي و از کنجاله آن در بخش کشاورزي به عنوان سم دفع آفات استفاده کرد.

رئيس پژوهشکده شيمي و پتروشيمي پژوهشگاه صنعت نفت توليد بيوديزل از اتانول را از ديگر جايگزين‌هاي سوخت‌هاي فسيلي اعلام و تصريح کرد: در اواخر دهه 1970 اتانول به عنوان ماده افزودني بنزين براي بالا بردن عدد اکتان اين فرآورده راهبردي مورد استفاده قرار گرفت.