:: www.ripi.ir ::

در نشست خبری رئیس پژوهشگاه صنعت نفت ایران عنوان شد

دستاوردهای پژوهشگران پژوهشگاه صنعت نفت ایران به جهان صادر میشود

24/07/1390

دانش نفت: دکتر وحید حدادی اصل؛ رئیس پژوهشگاه صنعت نفت روز نوزدهم مهرماه سال جاری در جریان برگزاری یک نشست خبری در جمع خبرنگاران حاضر شد و از این منظر به تشریح طرح دوغاب سیمان سبک و فوق سبک پرداخت و همچنین در خصوص طرح ملی مروارید خلیج فارس (مدلسازی سیستمهای نفتی خلیج فارس و دریای عمان) به ایراد سخنانی پرداخت.

دکتر حدادی اصل

رشد و شکوفایی در پژوهش و تحقیقات صنعت نفت را مدیون تحریمها هستیم

به گزارش خبرنگار دانش نفت، دکتر وحید حدادی اصل؛ رییس پژوهشگاه صنعت نفت ایران طی برگزاری نشست خبری مذکور در حضور اصحاب رسانه گفت: مراسم عقد قرارداد طرح مروارید خلیج فارس و رونمایی از محصول استراتژیک سیمان فوق سبک با فناوری نانو روز شنبه شانزدهم مهرماه سال جاری با حضور مهندس رستم قاسمی؛ وزیر نفت انجام شد و برپایی این نشست خبری به منظور تشریح جزییات طرح صورت میگیرد. رئیس پژوهشگاه صنعت نفت ادامه داد: جای بسی افتخار و خوشبختی است که مراکز پژوهشی در صنعت نفت به بلوغ رسیدهاند و این شکوفایی به گونهای است که امور بزرگ عملیاتی و پژوهشی در داخل کشور به دست متخصصان و نیروهای توانمند بومی و داخلی انجام میپذیرد و نباید از نظر دور داشت که در شرایط فعلی با توجه به تحریمها، پژوهشگران صنعت نفت کشور توانستهاند در پروژههای بزرگ گامهای مؤثر بردارند. وی تأکید کرد: اجرای طرحهایی که از ایده تا محصول در اختیار کشور است بسیار ضروری است و این گونه طرحها میتواند اشتغال پایدار در کشور ایجاد کرده و موجب توسعه همه جانبه کشور شود. دکتر حدادی اصل افزود: مراکز پژوهشی در سالهای اخیر در کشور ایران به شکل چشمگیری رشد کردهاند و از این منظر در حال حاضر شاهد آن هستیم که بزرگترین طرح پژوهشی توسط پژوهشگاه صنعت نفت انجام میشود. وی تصریح کرد: پژوهش و مطالعات صورت گرفته در پژوهشگاه صنعت نفت ایران با همکاری مراکز پژوهشبنیان دیگر از اعتبار بالایی برخوردار است، از این رو شایان ذکر است که نتایج طرح مروارید خلیج فارس و دریای عمان قابل استفاده خواهد بود. مدیر عامل پژوهشگاه صنعت نفت ایران خاطرنشان کرد: صنعت نفت در ایران از قدمتی بیش از صدسال برخوردار است و از آن جایی که با وجود تحریمها و شرایط دشوار بینالمللی در حال حاضر مباحث پژوهشی در کشور به خودکفایی

رسیده است، لذا میتوان امیدوار بود که صادرات مباحث پژوهشی پژوهشگران صنعت نفت ایران در سالهای آینده محقق گردد. دکتر حدادی اصل تأکید کرد: بر کسی پوشیده نیست که خلیج فارس منشأ عظیمی از انرژی جهان است، لذا طرح پژوهشی مروارید این امکان را دارد که به اکتشاف میادین جدید نفتی و گازی در این میدان کمک کند. وی یادآور شد: هماینک بعد از گذشت 50 سال هنوز نقاط مبهمی در اکتشاف این میدان وجود دارد که با عملیاتی کردن طرح مروارید تبیین این مهم که چه مقدار از نفت و گاز ذخیره شده در این دریای بزرگ قابل استحصال است، امکانپذیر خواهد بود.