:: www.ripi.ir ::

جی تی ال فرصتی برای سرمایهگذاری بخش خصوصی

دكتر وحید حدادی اصل

رئیس پژوهشگاه صنعت نفت

11/10/1390

پژوهشگاه صنعت نفت برای واگذاری دانش ساخت واحد جیتیال (تبدیل گاز به فرآورده) با فناوری بستر ثابت آمادگی دارد و برخی از بانكها برای خرید این دانش اعلام آمادگی كردهاند. بانكها و بخش خصوصی، خریدار دانش فنی ساخت واحدهای جی تی ال با فناوری بستر ثابت هستند و لازم است قیمت خوراك تحویلی به این واحدها اعلام شود.

اظهارنظرهای متفاوتی در زمینه صرفه اقتصادی راهاندازی واحدهای جی تی ال در كشور مطرح است. برای احداث واحدهای اقتصادی، مقدار سرمایهگذاری مدنظر نیست، بلكه نرخ بازگشت سرمایه بسیار مورد توجه است و به ازای خوراك ورودی، اقتصادی بودن طرح بررسی میشود. هم اكنون اداره اقتصادی سودده بودن این واحدها را بررسی میكند. برای مثال در صورتی كه دولت، خوراك ورودی را با نرخ 15 سنت در اختیار واحدهای جی تی ال قرار دهد، باید یك واحد سه هزار بشكهای احداث شود و اگر نرخ خوراك به 20 سنت افزایش یابد، این واحد باید در ظرفیت 10 هزار بشكهای ساخته شود كه در هر دو حالت، نرخ بازگشت سرمایه 25 تا 30 درصد در نظر گرفته شده و اقتصادی است. سرمایهگذاری اولیه قطر برای احداث واحد جی تی ال حدود هفت میلیارد دلار؛ بود اما به دلیل كارهای تحقیقاتی، این رقم به حدود 19 میلیارد دلار رسید، ضمن آن كه احداث نخستین واحد همواره به سرمایه بیشتری نیاز دارد و در صورتی كه احداث واحدهای جی تی ال برای قطر صرفه اقتصادی نداشت، هرگز 30 هزار بشكه خود را به 140 هزار بشكه افزایش نمیداد. درباره فناوری به كار گرفته شده برای ساخت واحد جی تی ال در كشور بایستی گفت: فناوری كه امروز برای ساخت این واحد در كشور استفاده میشود بستر ثابت است كه شركت شل از آن استفاده میكند، ضمن آن كه شركت ساسول از فناوری دوغابی استفاده میكند. پژوهشگاه صنعت نفت روی فناوری دوغاب برای ساخت واحد جی تی ال كار میكند و در صورت نتیجهگیری مثبت، آماده فروش این دانش نیز هستیم. جایگاه و مكانیابی مناسب برای ساخت واحد جی تی ال یكی از شاخصهای مهم ساخت این واحد است. هم اكنون در هر نقطه از كشور كه خط لوله گاز وجود دارد، میتوان این واحدها را احداث كرد. در مقایسه ساخت واحدهای جی تی ال یا مجتمعهای پتروشیمی بایستی گفت: واحدهای جی تی ال، تولید آب و واحدهای پتروشیمی، مصرفكننده عمده آب هستند؛ به گونهای كه به ازای هر یك بشكه جی تی ال، یك بشكه آب تولید میشود ولی برای مثال، پتروشیمی زاگرس سه برابر كل تهران آب مصرف میكند. واحدهای جی تی ال را در هر منطقه خشك بدون آب میتوان احداث كرد و آب تولیدی این واحدها قابل استفاده برای كشاورزی است و اشتغالزایی بیشتری نیز ایجاد میكنند تولید مقدار زیادی واكس بهداشتی با صرفه اقتصادی بالا و مقابله با آلایندگی هوا از دیگر ویژگیهای ساخت واحدهای جی تی ال است.