پژوهشگاه صنعت نفت

با دانش فنی ایرانی و برای نخستین بار در کشور انجام شد

دستیابی به فناوری سیمان الاستیک برای بهبود عملیات حفاری چاه نفت و گاز

23/10/1390

استفاده از فناوری "سیمان الاستیک" در سیمان کاری لولههای جداری 8/5 - 9 لایه پرفشار میدانهای نفتی برای نخستین بار در کشور با موفقیت در پژوهشگاه صنعت نفت انجام شد و هم اکنون در مرحله آزمایش میدانی است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، به نقل از، رئیس پژوهشکده مهندسی نفت پژوهشگاه صنعت نفت تصریح کرد: در سیمان کاری لولههای جداری 8/5 - 9 لایه پرفشار که اغلب با مشکل مچالگی لوله جداری همراه بود، "سیمان الاستیک" را با قابلیت انعطاف پذیری، طراحی شده پژوهشگاه در مرحله آزمایش میدانی و همه مراحل تحقیقاتی و آزمایشگاهی آن به پایان رسیده است.

عزتالله کاظم زاده با تاکید بر فناوری محور بودن طرحهای تحقیاتی برای افزایش اثربخشی پروژهها گفت: در تحقیقهای حفاری در پنج سال گذشته دستاوردهای فناوری محور با ارزشی در پژوهشکده مهندسی نفت حاصل شدهاند؛ به طوری که در سیمانکاری لولههای آستری 7 اینچ چاههای منطقه عملیاتی، امروزه دوغاب سیمان طراحی شده فوق سبک پژوهشگاه، جایگزین سیمان سنتی شده است.

وی با بیان این که پروژه های پژوهشکده مهندسی نفت با رویکرد میدان محور با هدف افزایش اثربخشی روشهای ازدیاد برداشت و تولید بهینه از مخازن هیدروکربوری انجام می شود، افزود: پروژههای این واحد در بخشهای حفاری، تولید و ازدیاد برداشت انجام می شود.

رئیس پژوهشکده مهندسی نفت پژوهشگاه صنعت نفت درباره پروژههای در دست اجرای این پژوهشکده گفت: استفاده از سیالهای جدید پایه آبی با هدف وارد شده آسیب کمتر به سازند، کاهش هجوم مواد جامد آن در سازند و بهبود خواص رئولوژی با هدف پایداری دیواره چاه، یکی از موضوعهای پژوهشی در حال انجام است.

کاظم زاده ادامه داد: بررسی اثر سیال حفاری بر سنگ سازند، بررسی آزمایشگاهی و شبیهسازی، مناسبترین روش اسیدکاری در چاهها برای اجتناب از روشهای ناموفق در اسیدکاری، جلوگیری از آسیبرسانی به سنگ مخزن و صرفه هزینههای اضافی، ارائه مناسبترین روش اسیدکاری با توجه به شرایط چاه و بالا بودن ضریب بهره دهی نیز، برخی دیگر از پروژههای تعریف شده در حوزه تکمیل چاه هستند.

وی در تشریح پروژههای در دست اجرا در زمینه ازدیاد برداشت و تولید گفت: اثر تشکیل رسوبهای آلی برفرآیند تزریق گاز هنگام سیلابزنی امتزاجی و غیرامتزاجی با هدف تعیین راندمان فرآیندهای تزریق امتزاجی و غیرامتزاجی گاز، بررسی اثر شرایط عملیاتی بر میزان تولید و برداشت نفت و بررسی اثرتزریق گاز بر میزان تولید و رسوب آسفالتین، مدلسازی ترمودینامیکی، پیشگیری از تشکیل رسوب آسفالت، افزایش بهرهوری چاههای تولیدی و کنترل تزریق پذیری چاههای تزریقی، از طرحهای در حال انجام با هدف بهبود برداشت از میدان است.

کاظم زاده ادامه داد: همچنین نسل جدید گلهای پایه آبی طراحی شده در واحد حفاری جایگزین سیالات پایه روغنی که مشکل زیست محیطی دارند شده، افزون بر این، پژوهشهای بنیادی در زمینه تغییر دانهبندی سیمان کلاس G مصرفی در چاههای ایران انجام شده است.

رئیس پژوهشکده مهندسی نفت درباره بومیسازی فناوریهای نوین و کسب دانش فنی گفت: فراهم کردن امکان آزمایشهای سیلاب زنی در شرایط پایدار برای شبیهسازی آزمایشگاهی راهکارهای مختلف ازدیاد برداشت با استفاده از پرتو X، مطالعه شرایط و میزان تشکیل رسوب واکس و آسفالتین در مخازن هیدروکربوری، مطالعه مخازن هیدروکربوری با GLR بالای 100 هزار فوت مکعب بر بشکه و تعیین ضرایب اشباع شدگی در شرایط مخزن برای تخمین دقیقتر میزان هیدروکربورهای در جای مخازن، از جمله فعالیتهای انجام شده در این پژوهشکده است.

وی افزود: انواع دستگاههای پیشرفته آزمایشگاهی مهندسی نفت مانند دستگاه بررسی تهاجم سیالات و آسیب سازند که برای اولین بار در داخل طراحی و ساخته شده، در این پژوهشکده طراحی و ساخته شده است.

کاظم زاده گفت: همچنین به کارگیری فناوری نانو در ازدیاد برداشت با تغییر رویکرد ترشوندگی، ادوات و سیالهای حفاری با نگرش حفظ ویژگیهای مخزن، از موضوعهای پژوهشی در حال انجام هستند.

خبرنامه

در صورت تمایل به دریافت خبرنامه لطفا ابتدا فرم عضویت را تکمیل نمائید.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به پژوهشگاه صنعت نفت می باشد.© 2019

طراحی و بهینه سازی سایت توسط واحد روابط عمومی پژوهشگاه صنعت نفت