EN

خدمات آزمایشگاهی پردیس پایین دستی

خدمات آزمایشگاهی مرکز پژوهش و توسعه فناوری‌های نفت کرمانشاه

ردیف

آزمایش

کد خدمات

تست متد

1

اندازه‌گیری درصد آب موجود در نمونه رنگ

5-1-100

ASTMD4017

2

اندازه‌گیری درصد وزنی مواد فرار در رنگ

6-1-100

ASTM D2697

3

اندازه‌گیری دانسیته رنگ

7-1-100

ASTM D513

4

اندازه‌گیری مقاومت نمونه رنگ در برابر آب سرد

8-1-100

ASTM D16

5

اندازه‌گیری افت وزنی قیر در مقابل حرارت

09-1-100

ASTM D6

6

اندازه‌گیری درصد حلالیت قیر در تتراکلریدکربن

10-1-100

ASTM D2042

7

اندازه‌گیری درصد خلوص دی‌سدیم‌اتیلن‌دی‌آمین‌تترا استیک‌اسید

11-1-100

ASTM D3113

8

اندازه‌گیری روی در نمونه جامد با استفاده از روش تیتراسیون

12-1-100

DIN 38406-21

9

اندازه‌گیری درصد خلوص پتاسیم‌برمید

13-1-100

BSI 3307

10

اندازه‌گیری درصد خلوص نیتریت‌سدیم

14-1-100

BSI 4401

11

تعیین درصد خلوص اسکوربیک‌اسید

15-1-100

ISO 6557

12

تعیین نقطه ذوب از نمونه‌های مختلف جامد

16-1-100

ASTM E324

13

تعیین درصد خلوص کربنات‌کلسیم

17-1-100

ASTM D4373

14

اندازه‌گیری درصد خلوص آمونیم‌کلرید (نشادر)

18-1-100

ASTM D2076

15

اندازه‌گیری یدیدپتاسیم در نمونه جامد

19-1-100

BSI 5551

16

اندازه‌گیری آلومینیوم در آب به روش تیتراسیون

20-1-100

ASTM D857

17

اندازه‌گیری مقدار نیترات در فراورده‌های غذایی

21-1-100

BSI 4401

18

اندازه‌گیری هیدرازین در آب به روش حجمی (تیتراسیون مستقیم با ید)

22-1-100

ASTM D1385

19

اندازه‌گیری کلر فعال در مواد رنگ‌بر (سفیدکننده)

23-1-100

ASTM D2022

20

‌ اندازه‌گیری میزان سولفید

24-1-100

ASTM D4658

21

اندازه‌گیری درصد خلوص هیدروکسیدکلسیم در نمونه سنگ آهک

25-1-100

ASTM C169

22

تعیین درصد رطوبت جامد (از طریق تغییر وزن)

26-1-100

ASTM D4959

23

اندازه‌گیری درصد خلوص سولفات‌مس 5 آبه

27-1-100

ASTM D516

24

اندازه‌گیری درصد خلوص بنزوئیک‌اسید

28-1-100

B.P 2002

25

اندازه‌گیری مقدار I2 آزادشده

29-1-100

USP 25

26

اندازه‌گیری درصد خلوص ویتامین Biotin) H2)

30-1-100

B.P 2002

27

اندازه‌گیری سولفید به روش تیتراسیون در نمونه آب (نمونه‌های دارویی)

32-1-100

USP 25

28

تعیین دانسیته مایعات با استفاده از پیکنومتر

33-1-100

ASTM D891

29

اندازه‌گیری میزان آلومینیوم در نمونه‌ مایع معدنی با روش تیتراسیون کمپلکسومتری

34-1-100

ASTM E738

30

اندازه‌گیری پارامترهای TDS,TSS,TS در نمونه آب

35-1-100

ASTM D1888

31

اندازه‌گیری آهن در محلول‌های آبی ( با روش تیتراسیون)

36-1-100

ASTM D1068

32

تعیین مقدار کلرات در نمونه آبی

37-1-100

USP 25

33

‌ اندازه‌گیری کلر در نمونه‌هایی با روش تیتراسیون به طریقه ولهارد

38-1-100

BSI 4401-6

34

اندازه‌گیری کربنات و بی‌کربنات در نمونه آبی

39-1-100

ASTM E359

35

‌ اندازه‌گیری سولفیت در نمونه آبی

40-1-100

ESI 1988

36

اندازه‌گیری قلیائیت کل در آب

41-1-100

St method 3220

37

اندازه‌گیری سختی کل در آب (تیتراسیون EDTA)

42-1-100

St method 2340C

38

اندازه‌گیری کلسیم و منیزیم در نمونه آب با استفاده از روش تیتراسیون

43-1-100

ASTM D511

39

اندازه‌گیری اکسیژن محلول در آب

44-1-100

ASTM D888

40

اندازه‌گیری یون تیوسولفات در نمونه آبی توسط دستگاه کروماتوگرافی یونی

45-1-100

ASTM D4327,S-70

41

اندازه‌گیری مقدار سولفات , نیترات و کلراید با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی یونی

47-1-100

ASTM D5085

42

اندازه‌گیری نیترات , سولفات , کلراید و استات در نمونه آبی با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی یونی

51-1-100

ASTM D4327

43

اندازه‌گیری مقدار سولفات, نیترات و فلوراید در نمونه آب باران با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی یونی

52-1-100

ASTM D4327

44

اندازه‌گیری فسفات، سولفات و کلراید در نمونه شیر با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی یونی

54-1-100

BS 1741 S-1744

45

اندازه‌گیری کلراید، نیترات و سولفات در متانول با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی یونی

55-1-100

طبق کاتالوگ دستگاه IC

46

اندازه‌گیری کلرید و سولفات در نمونه اسیدنیتریک توسط کروماتوگرافی یونی

57-1-100

ASTM D4327 S-21

47

اندازه‌گیری فلوئورید در نمونه قرص‌های دارویی با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی یونی

58-1-100

ASTM D4327 S-10

48

اندازه‌گیری سولفات در نمونه مایع توسط دستگاه کروماتوگرافی یونی

62-1-100

ASTM D4327 S-5

49

اندازه‌گیری نیترات در نمونه مایع توسط دستگاه کروماتوگرافی یونی

63-1-100

ASTM D992

50

اندازه‌گیری میزان فلوئور در نمونه مایع توسط دستگاه کروماتوگرافی یونی

64-1-100

ASTM D4327 S-5

51

اندازه‌گیری کلر در نمونه مایع توسط دستگاه کروماتوگرافی

65-1-100

St method 4-2 S-5

52

اندازه‌گیری فسفات در نمونه آبی توسط دستگاه کروماتوگرافی یونی

66-1-100

ASTM D4327 S-5

53

اندازه‌گیری فلوراید, کلراید, نیتریت, نیترات, فسفات و سولفات در نمونه مایع توسط دستگاه کروماتوگرافی یونی

70-1-100

ASTM D4327 S-5

54

اندازه‌گیری برمید در نمونه مایع توسط دستگاه کروماتوگرافی یونی

72-1-100

ISO 10304 PT-1 S-8

55

اندازه‌گیری نیتریت در نمونه مایع توسط دستگاه کروماتوگرافی یونی

75-1-100

ASTM D992 S-5

56

اندازه‌گیری جیوه در محلول‌ آبی با تکنیک بخار سرد درحد تشخیص PPbبا استفاده از دستگاه جذب اتمی

76-1-100

ASTM D3223

57

اندازه‌گیری یک از عناصر در نمونه‌های آبی به روش جذب اتمی تکنیک (MHS) Ad-Sb-Bi-Te-Sn-Se

77-1-100

ASTM D3223

58

اندازه‌گیری عناصر در نمونه‌های آبی به روش جذب اتمی با تکنیک استیلن(N2O( Ba-Al-Be-B-Mo-V

78-1-100

ASTM D4004

59

اندازه‌گیری عناصر مورد نیاز در نمونه‌های محلول آبی به روش جذب اتمی با تکنیک هوا-استیلن (Pb-Cd-Cu-Cr)

79-1-100

DIN 38406

60

تعیین طیف و اندازه‌گیری مواد مختلف اعم از دارویی و غیره که در ناحیه مرئی و ماورا بنفش جذب دارند توسط دستگاه uv-vis

81-1-100

ASTM G53

61

اندازه‌گیری مقدار عناصر لیتیم, سدیم و پتاسیم در نمونه مایع به‌وسیله دستگاه نشر شعله‌ای

83-1-100

ASTM D5086

62

اندازه‌گیری میزان آب در نمونه نفتی و فرآورده‌های آن توسط دستگاه کارل فیشر

84-1-100

ASTM D4377

63

تعیین طیف مواد مایع به‌وسیله سل مخصوص مایع توسط دستگاه FT-IR

85-1-100

ASTM E1421

64

تعیین طیف مواد جامد با استفاده از روش تهیه قرص توسط دستگاه FT-IR

86-1-100

ASTM E1421

65

تعیین طیف مواد گازی به‌وسیله سل مخصوص با استفاده از دستگاه FT-IR

87-1-100

ASTM E1982

66

اندازه‌گیری کلسیم و منیزیم در نمونه آبی به‌وسیله دستگاه تیتروپروسسور

88-1-100

طبق کاتالوگ دستگاه

67

اندازه‌گیری اسید کل به‌وسیله دستگاه تیتروپروسسور

90-1-100

ASTM D4739

68

اندازه‌گیری pH در محلول آبی توسط دستگاه pHمتر دیجیتالی

91-1-100

ASTM D664

69

اندازه‌گیری غلظت نمونه گازی با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی گازی

92-1-100

ASTM D1945

70

اندازه‌گیری درصد خلوص مایعات با نقطه جوش تا محدوده 300 درجه سانتی گراد توسط دستگاه کروماتوگرافی گازی

93-1-100

ASTM D2908

71

اندازه‌گیری عدد بازی کل (TBN) در نمونه‌های روغن موتور

95-1-100

ASTM D2896

72

اندازه‌گیری نقطه اشتعال به روش باز روغن موتور، دنده، هیدرولیک، روغن صنعتی، مازوت و قیر

96-1-100

ASTM D92

73

اندازه‌گیری درصد خاکستر ترکیبات نفتی

98-1-100

ASTM D482

74

اندازه‌گیری درصد خاکستر نمونه‌های قیرهای طبیعی

99-1-100

ASTM D3174

75

اندازه‌گیری درصد حلالیت قیر در حلال CS2(کربن بی سولفید)

100-1-100

ASTM D4

76

اندازه‌گیری حلالیت قیر در حلال تری‌کلرواتیلن

101-1-100

ASTM D2042

77

اندازه‌گیری ویسکوزیته کینماتیک روغن در دمای 40 و 100 درجه (دمای مشخص)

102-1-100

ASTM D445

78

آزمایش تقطیر اتمسفری مواد هیدروکربنی سبک

103-1-100

ASTM D86

79

اندازه‌گیری نقطه ریزش ترکیبات نفتی

104-1-100

ASTM D97

80

اندازه‌گیری نقطه اشتعال ترکیبات نفتی به‌روش بسته

105-1-100

ASTM D93

81

اندازه‌گیری نقطه نرمی

106-1-100

ASTM D36

82

اندازه‌گیری درجه نفوذ قیر

107-1-100

ASTM D5

83

اندازه‌گیری BOD5

108-1-100

St method 5210-E

84

اندازه‌گیری دمای آب

109-1-100

St method 2550-E

85

اندازه‌گیری عمق سکی آب

110-1-100

——-

86

اندازه‌گیری غلظت کلروفیل آ – به روش طیف سنجی

111-1-100

ISIRI 16755

87

تعیین COD

117-1-100

St method 5220-E

88

اندازه‌گیری ضریب شکست ترکیبات هیدروکربنی

118-1-100

ISIRI 2933

89

اندازه‌گیری هدایت الکتریکی در آب

119-1-100

ASTM D5391

90

تعیین رنگ مواد هیدروکربنی

120-1-100

ASTM D1500

91

اندازه‌گیری رطوبت قیر

121-1-100

ASTM D3173

92

تقطیر در خلا ترکیبات هیدروکربنی

122-1-100

ASTM D1160

93

خوردگی تیغه مسی حلال های هیدروکربنی (گازوییل و بنزین)

123-1-100

ASTM D130

94

اندازه‌گیری مواد فرار قیر

124-1-100

ASTM D3175

95

تشخیص خوردگی مس برای گریس

126-1-100

ASTM D4048

96

اندازه‌گیری کدورت محلول مایع

127-1-100

طبق کاتالوگ دستگاه

97

اندازه‌گیری یک عنصر با دستگاه پلاروگراف

128-1-100

طبق کاتالوگ دستگاه

98

آنالیز آب (16 پارامتر) شامل PH، کدورت، TDS و...

130-1-100

مطابق استاندارد هر آزمون

99

اندازه‌گیری اسیدهای معدنی جذب شده در نمونه هوا

131-1-100

NIOSH

100

اندازه‌گیری فلزات در هوا

132-1-100

NIOSH

101

اندازه‌گیری سیلیس کریستالی با دستگاه اسپکتروفتومتر

133-1-100

NIOSH 7601

102

اندازه‌گیری قلیایی آزاد گریس

134-1-100

ISIRI 565

103

دکتر تست هیدروکربن های نفتی

135-1-100

ASTM D4952

104

اندازه‌گیری سیانید آزاد با دستگاه پلاروگرافی

136-1-100

طبق کاتالوگ دستگاه

105

اندازه‌گیری همزمان روی، کادمیوم، مس و سرب با دستگاه پلاروگرافی(روش ولتامتری)

137-1-100

DIN 38406

106

اندازه‌گیری 3 پارامتر از 4 پارامتر روی، کادمیوم، مس و سرب به روش ولتامتری با دستگاه پلاروگرافی

138-1-100

DIN 38406

107

اندازه‌گیری 2 پارامتر از 4 پارامتر zn، cd، cu و pb به روش ولتامتری با دستگاه پلاروگرافی

139-1-100

DIN 38406

108

اندازه‌گیری سدیم با دستگاه فلیم فتومتر

140-1-100

ISIRI 11114

109

اندازه‌گیری پتاسیم با دستگاه فلیم فتومتر

141-1-100

ISIRI 11114

110

اندازه‌گیری گوگرد کل در نمونه‌های نفتی

142-1-100

UOP 357

111

اندازه‌گیری ویسکوزیته قیر در دمای مشخص

143-1-100

ISIRI 12855

112

اندازه‌گیری ویسکوزیته مازوت در 50 درجه سانتی گراد

144-1-100

ISIRI 340

113

اندازه‌گیری فرمالین با روش کروماتوگرافی گازی در نمونه هوای جذب شده

145-1-100

NIOSH 2541

114

اندازه‌گیری فرمالین با روش اسپکتروسکوپی مرئی در نمونه هوای جذب شده

146-1-100

NIOSH 3500

115

اندازه‌گیری ایزوفلوران با دستگاه کروماتوگرافی گازی در نمونه هوای جذب شده

147-1-100

OSHA 103

116

تقطیر قیرهای محلول تا 360 درجه سانتی گراد

149-1-100

ASTM D402

117

اندازه‌گیری دانسیته فرآورده‌های نفتی

150-1-100

ISO 3838

118

خدمات مشاوره‌ای (ماموریت) پژوهنده 1

1-3-100

119

خدمات مشاوره‌ای (ماموریت) پژوهنده ارشد

148-3-100

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support