EN

استان خوزستان

ارزيابی كيفی و تحليل مشخصات مالچ های نفتی مورد استفاده در عمليات بيابانزدايی در كشور

نظارت بر روند توليد و كنترل كيفيت مالچ نفتي

ساخت نانو سيالات به منظور افزايش فوق العاده بازده انتقال گرما در سيكل روغن تبادلگرهاي گرمايي واحد 400 پالايشگاه گاز پارسيان

تهيه فرمولاسيون هاي بهينه شده طعمه هاي شيميايي و بيولوژيك جهت كنترل موريانه ها و مقايسه ارزيابي كارايي آنها با نمونه هاي رايج در اماكن شركت خطوط لوله و مخابرات منطقه خوزستان

ارزيابي حضور ميكروارگانيزم هاي شاخص خوردگي در سامانه هاي آب صنعتي شركت نفت و گاز اروندان، بررسي كارايي افزايه هاي مصرفي(Biocide، inhibitor scale، Corrosion inhibitor)_ فاز1

مطالعه آزمايشگاهي خواص ويژه مغزه هاي مخازن آسماري و بنگستان در چاههاي شماره 133، 137، 141، 158، 146 و 163 ميدان نفتي بي بي حكيمه و 71 ميدان هفتكل

انتخاب مواد بازدارنده خوردگي و رسوبگذاري مناسب براي شركت نفت فلات قاره و تعيين غلظت بهينه و شرايط مصرف

افزايش ضريب بازيافت از مخزن بنگستان ميدان اهواز با استفاده از روش هاي فناورانه

قرارداد خدمات مشاوره اي مهندسي، آزمايشگاهي و سرچاهي در خصوص سيمان و سيالات حفاري

مطالعه آزمايشگاهي آسيب ديدگي سازند در فرآيند تزريق آب به مخزن بنگستان ميدان اهواز

مطالعه تئوري و آزمايشگاهي رسوبات آسقالتين و خواص ترموديناميكي در ميادين نفتي سهراب و دارخوين

مطالعات ترموديناميكي و تعادل فازي سيالات در مخزنئ هاي اهواز بنگستان پرنج و شادگان به همراه تحليل آسفالتين و كشش سطحي

تحقيق و پژوهش در حوزه چالش هاي تعيين خواص معمولي و ويژه سنگ مغزه هاي مخازن تحت سرپرستي شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب

احداث خط لوله کامپوزیتی به طول 10 کلیومتر جهت انتقال نفت منطقه مارون 3

ارزيابي هاي كمي و كيفي و بررسي هاي پايلوتي تصفيه پذيري فاضلاب هاي روغني واحد ACF منطقه آغار جهت مصرف كشاورزي

بررسي كيفي نفت هاي خام توزيعي و دريافتي شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب در فصل زمستان 1395 و تحليل نتايج

تعيين فرمولاسيون نفت خام فوق سنگين مناسب جهت صادرات از نفت هاي خام حوزه غرب كارون

مقايسه ميداني عملكرد طعمه هاي زيست سازگار فرموله شده با تركيبات موريانه كش تجاري و ارائه فرمولاسيونهاي جديد جهت كنترل تلفيقي علف هاي هرز در اماكن شركت خطوط لوله ومخابرات منطقه خوزستان

انجام مطالعات پژوهشي و فناورانه به منظور توسعه فناوري هاي در جهت بهينه سازي فرايندهاي توليد و افزايش ضريب برداشت در ميدان اهواز

انجام مطالعات پژوهشي و فناورانه بمنظور توسعه فناوري در جهت بهينه سازي فرآيندهاي توليد و افزايش ضريب برداشت در ميدان بي بي حكيمه

انجام آزمايشات ژئوشيمي بر روي نمونه هاي نفت، خرده حفاري و مغزه هاي چاه ها در ميادين نفتي اهواز، چلينگر و گرنگان و استخراج رابطه همبستگي از داده هاي حاصله

مطالعه خواص ويژه گروههاي سنگي مختلف مخزن بنگستان در چاه شماره 63 ميدان منصوري در راستاي ازدياد برداشت مخزن

ارائه خدمات مشاوره فني و تخصصي مربوط به احداث كارخانه پتروليوم كك

بررسي كمي و كيفي فاضلاب هاي توليدي پتروشيمي آبادان با هدف ارائه راهكارهاي مناسب جهت ارتقا كيفيت فاضلاب تصفيه شده نهايي به منظور استفاده مجدد، آبياري و تخليه به رودخانه

بررسي طرحهاي قابل استفاده به منظور بهره برداري از هيدروژن مازاد پتروشيمي اروند و ارائه طرح توجيهي (فني-اقتصادي) جهت انتخاب روش بهينه

مدل سازي رسوب و ته نشست آسفالتين در ستون چاه

مطالعه ژئوشيميايي نمونه هاي نفت، گاز و مغزه هاي مخزن اسماري چاه هاي ميدان قلعه نار

ساخت و ارزيابي نانو جاذب از تركيبات فلز-آلي (MOF) براي نم زدايي از گاز طبيعي

كاربرد تركيبات نانو براي افزايش راندمان مواد تعليق شكن جهت كاهش مصرف و هزينه ها

مطالعه آزمايشگاهي خواص ويژه مغزه هاي چاه شماره 318 ميدان مسجد سليمان و تعيين خواص مخزني مغزه هاي چاههاي 501 و 136 ميدان اهواز و چاه شماره 99 ميدان منصوري

كنترل و دفع عوامل ماكروبيولوژيك مخرب با استفاده از فرمولاسيونهاي جديد زيست سازگار

مديريت آفات صنعتي و بهداشتي مربوط به شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران منطقه تهران در سال 97

مطالعه ترموديناميكي رفتار كشش سطحي در فرايند تزريق گاز و آب در مخزن آسماري، چاه رودك -3

اندازه گيري مركاپتان نفت هاي خام خروجي واحد هاي بهره برداري مناطق نفتخيز جنوب

بررسي روند تغييرات كيفي نفت هاي خام خوراك پالايشگاههاي كشور و صادراتي شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب و تحليل نتايج

طراحي دوغاب سيمان الاستيك جهت جلوگيري از نشت سيال درون سازندي از پاشنه لوله جداري در چاههاي دما و فشار بالا در ميادين اكتشافي

طراحي دوغاب سيمان فوق سبك جهت سيمانكاري لوله جداري منتخب در ميادين اكتشافي

مطالعه آزمايشگاهي فرايند ازدياد برداشت نفت توسط گاز كانديد

بهينه سازي نرخ و حجم تزريق اسيد در يكي از چاه هاي مخزن بنگستان از ميدان منصوري و تعميم نتايج در راستاي عمليات ميداني

بررسي ويژگي ها و تدوين روش شناسايي غربال مولكولي ويژه رطوبت زدايي از گازهاي الفيني

مطالعه آزمايشگاهي آسيب ديدگي سازند و كاهش نفوذ پذيري در فرآيند تزريق آب به مخزن بنگستان ميدان اهواز با رويكرد تغييرات خصوصيات سنگ مخزن

مطالعه ژئوشيمي مخزن بر روي نمونه هاي مغزه حفاري با هدف تعيين زون هاي توليدي و مرز آب و نفت در ميادين چلينگر و گرنگان

كنترل و دفع عوامل ماكروبيولوژيك مخرب با استفده از فرمولاسيون هاي جديد زيست سازگار

ارزيابي و تحليل روند تغيير مشخصات نفت هاي خام توزيعي و دريافتي واحدهاي بهره برداري شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب در سال 1398

بهينه سازي و انتخاب بازدارنده هاي خوردگي و رسوب شركت نفت و گاز اروندان

مطالعه ماسه سنگ گدوان در بخشي از جنوب ناحيه دشت آبادان

مشاوره و نظارت بر توليد كاتاليست هاي واحد توليد هيدروژن

ارائه بسته طراحي فرآيندي (PDP) واحد هوادهي قير (BBU) شركت پالايش نفت جي اروند

مميزي تفضيلي انرژي كارخانه الفين شركت پتروشيمي اميركبير

انجام آزمايشات در راستاي مطالعه زئوشيميايي سنگهاي منشا احتمالي(سازندهاي كژدمي، پابده و گورپي) و نفت هاي ميدان رگ سفيد(مخازن آسماري و بنگستان)

پايش وضعيت و توسعه روش اندازه گيري مركاپتان در انواع مختلف نفت هاي خام مناطق نفتخيز جنوب؛

مطالعات امكان سنجي مقدماتي فني / اقتصادي پروژه مجتمع يكپارچه پالايشگاه / پتروشيمي با خوراك نفت خام صادراتي

ارزيابي فرمولاسيون هاي جديد علف كش با مواد هم افزا جهت كنترل علف هاي هرز و حفاظت از خاك مناطق صنعتي شركت لوله و مخابرات نفت ايران منطقه خوزستان

ارزيابي سيستم بخار فاز يك پتروشيمي شهيد تندگويان

طراحي و ساخت سامانه ارزيابي پيوسته كاتاليست فرآيند خالص سازي ترفتاليك اسيد مجتمع پتروشيمي تندگويان در شرايط مشابه عملياتي جهت بومي سازي كاتاليست پالاديوم

مطالعه خواص ويزه سنگ مخزن بر روي مغزه هاي منتخب چاههاي 127، 126، 125، 128 ميدان پازنان

كنترل بيولوژيكي آفات بهداشتي توسط سويه هاي بومي مناطق صنعتي

جداسازي آسفالتين، واكس و رزين از نفت خام در تاسيسات سطح الارضي و ارزيابي فني و اقتصادي (به شماره م الف98/387)

پايش تحليلي كيفيت نفت هاي خام و NGL توليدي واحدهاي بهره برداري كارون، آغاجاري و گچساران در سال 1399

اندازه گيري و بررسي خواص ويژه سنگ مخزن بر روي مغزه هاي منتخب چاه شماره 8 ميدان منصور آباد (آسماري)

امكان سنجي ناپايداري آسفالتين در صورت تزريق ميعانات گازي در مخزن كرنج

انجام مطالعات پژوهشي و فناورانه بمنظور توسعه فناوريها در جهت بهينه سازي فرآيندهاي توليد و افزايش ضريب برداشت در ميدان رگ سفيد

مطالعه آزمايشگاهي خواص ترموديناميكي سيالات نفتي مخازن آسماري و بنگستان به منظور ناحيه بندي مدل سيال مخازن ميدان اهواز

انجام مطالعه ژئوشيميايي ميدان كوپال

مطالعه ژئوشيمي مخازن آسماري و آسماري-جهرم ميادين منصورآباد و نرگسي

كنترل آفات صنعتي مناطق عملياتي با استفاده از باكتريهاي بومي منطقه

بررسي پديده رسوب آسفالتين در اثر تزريق ميعانات گازي بر سيال چاه هاي 129 پازنان و 127 آغاجاري

مدلسازي يكپارچه دارايي هاي نفتي در مخازن ايلام و سروك ميدان آبتيمور

بررسي طرح هاي قابل استفاده به منظور ايجاد ارزش افزوده براي استفاده از liquid Waste در داخل و برون مجتمع پتروشيمي اروند و ارائه طرح توجيهي (فني _اقتصادي)جهت انتخاب روش بهينه

ارزيابي نفت هاي خام خط لوله گوره به جاسك جهت دستيابي به داده هاي تجربي مورد نياز براي طراحي مفهومي پتروپالايشگاه

خدمات مشاوره اي،مهندسي،آزمايشگاهي و سرچاهي در خصوص سيمان حفاري(دو حلقه چاه)

پايش تحليلي كيفيت نفت هاي خام و NGL توليدي واحدهاي بهره برداري كارون، آغاجاري و گچساران در سال 1400

به كارگيري نانو سيالات پايه آبي در هيترهاي حمامي واحدهاي نمك زدايي و پايش آن در مقياس صنعتي

مطالعه ژئوشيمي نمونه هاي نفت و سنگ ميدان قلعه نار و آب تيمور

مناقصه- انجام آزمون كيفي تكميل چاه و افزايه هاي اسيد (طرح توسعه ميادين نفتي سپهر و جفير)

مطالعه خواص ترموديناميكي و كشش سطحي سيالات مخزن آسماري در ميادين پازنان- شادگان- پارسي در راستاي بهبود توليد مخزن

ارزيابي تحليلي و تجربي خوراك نفت خام و برشهاي استحصالي به منظور طراحي پتروپالايشگاه

بررسي علل خوردگي واحد توليد گلايكول(EO/EG)شركت پتروشيمي مارون و ارائه راهكار عملي براي جلوگيري از پيشرفت خوردگي

تهيه مدل هاي پيشرفته ژِئوفيزيك مخزن در ميدان آغاجاري

تحليل و مدلسازي نتايج دستگاه هاي اندازه گيري استحكام و آناليز موج صوتي سيمان و تهيه نرم افزار

كنترل و دفع عوامل ماكروبيولوژيك مخرب با استفاده از فرمولاسيونهاي جديد زيست سازگار

بررسي امكان كاربري از مخازن كروي پنتان پالايشگاه آبادان

مطالعه و بررسي خواص فيزيكي-مولكولي-ترموديناميكي و شرايط رسوب آسفالتين در چاه شماره 24 كوپال بنگستان

پايش مقايسه اي كيفيت نفت هاي خام و سنتزي واحدهاي توليدي مناطق نفت خيز جنوب در سال 1401

شناسايي منشاء نشت هاي سطحي و ارائه راهكار براي جلوگيري از نشت نفت از ميدان آغاجاري

مطالعه ژِئوشيمي مخزن بنگستان ميدان مارون

مطالعه آزمايشگاهي تزريق دوباره آب هاي انباشته سطحي ميدان گلخاري در آبده بنگستان

مطالعه ژئوشيميايي نمونه هاي خرده سنگ سازندهاي گرو و سرگلو در ميدان مسجد سليمان

امكان سنجي اقتصادي طرح جداسازي آسفالتين، واكس، رزين و افزايش درجه API نفت خام فوق سنگين غرب كارون در مقياس صنعتي

گروه بندي مخزني مغزه هاي 30 حلقه چاه از ميادين شركت مناطق نفت خيز جنوب و انتخاب بهينه نمونه جهت مطالعات خواص ويژه سنگ مخزن

طراحي و بكارگيري همبست(نكسوس) انرژي، آب و محيط زيست شركت پالايش گاز بيدبلند

 

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support