EN

فهرست خدمات حوزه پژوهش شناسایی و ارزیابی مواد شیمیایی و پلیمری

ردیف

موضوع

نام آزمون

کد خدمات

روش استاندارد

1

تعیین خواص فیزیکی

مواد  شیمیایی و پلیمری

اندازه گیری نقطه ذوب  مواد شیمیایی و پلیمری و بررسی رفتار ذوب آنها

01-1-750

RIPI-750-1-01

 بررسی رفتار حلالیت مواد شیمیایی و پلیمری

07-1-750

ASTM-D3132

تعیین ویسکوزیته محلول های رقیق پلیمری

14-1-750

ASTM-D2857

اندازه گیری جرم مولکولی پلیمرها توسط G.P.C در حالت پایدار

17-1-750

ASTM-D3593

اندازه گیری مونی ویسکوزیته (تعیین  Scorchtime لاستیکهای خام)

71-1-750

ASTM-D4399

تعیین مقاومت مواد پلیمری به حلالها و مواد شیمیایی

80-1-750

ASTM-D543

اندازه گیری دانسیته ظاهری (پودرها)

103-1-750

ASTM-D7481

 تعیین دانسیته پلاستیکها با روش جابجایی

121-1-750

ASTM D792ِِِِ

بررسی آتش گیری پلاستیکها با روش تعیین اندیس اکسیژن

128-1-750

ASTM-D2863

بررسی آتش گیری نمونه های منعطف پلاستیکی

138-1-750

ASTM-D433 ASTM-D635

 بررسی نفوذ پذیری گازها از فیلم های پلیمری (Dow – Cell‌)

129-1-750

ASTM-D1434

تعیین ویسکوزیته و جرم مولکولی پلیمرها

174-1-750

RIPI Method

انداره گیری ضریب شکست

176-1-750

ASTM D1590

2

تعیین خواص مکانیکی

مواد  شیمیایی و پلیمری

اندازه گیری میزان برجهندگی الاستومر ها

19-1-750

Jis K 6031

 اندازه گیری مانایی فشاری الاستومر ها (روش B)

21-1-750

ASTM-D395

اندازه گیری مقاومت کششی مواد پلیمری

66-1-750

RIPI Method

انجام آز مون های Aging  و Immersion  بر روی مواد پلیمری

67-1-750

ISO 2578- ASTM D471

اندازه گیری مقاومت به خستگی  (Fatique) مواد پلیمری

90-1-750

ASTM-D813 ASTM-D430

تعیین مقاومت فیلم های پلاستیکی در مقابل ضربه

99-1-750

ASTM-D1709

تعیین مقاومت پارگی مواد پلیمری

100-1-750

ASTM-D6211

 بررسی ایجاد ترک در محیط شیمیایی همراه با تنش(ESCR)

102-1-750

ASTM-D1693

تعیین مقاومت خمشی مواد پلیمری

105-1-750

ASTM-D790

تعیین مقاومت برشی مواد پلیمری

105-1-750

RIPI-750-01-108

تعیین مقاومت فشاری

105-1-750

RIPI-750-01-108

تعیین سختی ترموپلاستیکهاو الاستومرها (به روش Shore ) 

149-1-750

ASTM-D2240

اندازه گیری میزان برجهندگی الاستومر ها

19-1-750

Jis K 6031

3

تعیین خواص رئولوژیکی  ، شیمی فیزیکی و الکتریکی

ارزیابی و کنترل کیفیت مواد افزودنی به خط لوله به عنوان DRA

25-1-750

RIPI-750-01-25

تعیین خواص رئولوژیکی ترمو پلاستیکها (کاپیلاری رئومتر)

122-1-750

ASTM-D1703

تعیین شاخص جریان پذیری ترمو پلاستیکها (MFI)

159-1-750

ASTM-D1238

تعیین منحنی جریان(Flow curve) محلول‌ها و مذاب‌های پلیمری در فشارهای مختلف(RMS )

172-1-750

ASTM D4440

تعیین خواص ویسکوالاستیک مذاب‌ها و محلول‌های پلیمری  (RMS )

199-1-750

ASTM D4440

تعیین خواص رئولوژیکی مذابهای پلیمری با تغییر دما(Temp.sweep)در دماهای بالای محیط(RMS )

202-1-750

ASTM D4440

تعیین خواص رئولوژیکی  و جذب محلولهای پلیمری در اثرHot Roll

204-1-750

RIPI-method

اندازه گیری هدایت الکتریکی محلول‌های آبی

206-1-750

َASTM D2624

اندازه‌گیری افت حلال از سیال پلیمری در دما و فشار بالا (HT-HP)

209-1-750

API-13 B-1

ارزیابی میزان عبوردهی با گازهای خالص در غشاهای پلیمری

214-1-750

RIPI-method

تعیین مقاومت دی الکتریک مواد

127-1-750

ASTM-D149

ارزیابی مقاومت الکتریکی سطحی و حجمی

160-1-750

ASTM-D257

4

تعیین خواص حرارتی

    آنالیز وزن سنجی حرارتی(TGA )

19-1-750

ASTM-D1238

گرماسنجی روبشی دیفرانسیلی(DSC )

21-1-750

ASTM E1356

 ارزیابی شرایط پخت(با استفاده از دستگاه Curmeter)

66-1-750

Iso 3417

بررسی پایداری  ابعادی در اثر حرارت (HDT)

67-1-750

ASTM-D1525

بررسی شکنندگی در اثر سرما

90-1-750

ASTM-D746 

ASTM D2137

تعیین نقطه نرمی ترموپلاستیک ها

99-1-750

ASTM-D1525

5

فرایند های کامپاندینگ و شکل دهی

کامپاند سازی مستربچ رنگی با پلاستیکها

18-1-750

RIPI-750-01-18

قالبگیری تزریقی و فشاری انواع پلیمرها

20-1-750

96-1-750

RIPI-750-01-20

ASTM-D1897

 مطالعه ، بررسی وساخت فیلم تک لایه و دو لایه در مقیاس پایلوت

32-1-750,

85-1-750

ASTM-D4397

کامپاند سازی الاستومرها و  ترموپلاستیک ها با غلطک

77-1-750

ASTM-D3182

RIPI-750-1-79

مطالعه ، بررسی و انجام اختلاط در Internal Mixer در مقیاس پایلوت

118-1-750

RIPI-750-01-118

مطالعه ، بررسی و انجام اختلاط در  Twin screw Extruder در مقیاس پایلوت

119-1-750

RIPI Method

کامپاند سازی P.V.C به روش High Speed mixer                      

92-1-750

RIPI method

6

آنالیز ، جداسازی و تعیین کمی و کیفی عناصر، افزایه ها و ترکیبات شیمیایی و پلیمری

کروماتوگرافی صفحه ای  (TLC)

02-1-750

ASTM-D3156

جداسازی با استفاده از سانتریفوژ

223-1-750

208-1-750

RIPI-method

َASTM D2709-96

تعیین درصد خاکستر مواد شیمیایی و پلیمری

04-1-750

266-1-750

ASTM-D5630   ASTM-D2584 ISO3451

ASTM D482-91

تیتراسیون

05-1-750

RIPI-750-01-05

تست کلر (برای تعیین وجود عنصرکلر در مواد شیمیایی و پلیمری)

08-1-750

RIPI-750-01-08

پیرولیز ترکیبات ترموست

09-1-750

ASTM-D3677

تعیین محتوای جامد مواد شیمیایی و پلیمری

10-1-750

ASTM-D1259             ASTMD1528

استخراج توسط حلال با استفاده از سیستم سوکسیله

11-1-750

RIPI-750-01-11

بررسی  رفتار سوختن و تعیین  PH  مواد شیمیایی و پلیمری

13-1-750

plastic guide book

آزمایش  روزن (Rozen Test)

257-1-750

Analy.chem. Vol 36

تعیین مقدار نمک نفت خام

259-1-750

IP77

آزمایش ذوب قلیایی

265-1-750

Shriner.page: 78-83

طیف سنجی مادون قرمز(FT.IR)

03-1-750

RIPI-750-01-16

RIPI-750-1-03

طیف سنجی ماورای بنفش ) (UV-Vis

205-1-750

َASTM E169

 تعیین کمی و کیفی عناصر و یونها ( گوگرد ، ازت ،  Zn ,  و  ZnO   ، ++ Cu ،  MgO ،  ++ Mg ،  Na ، + K ، یون سولفات)

178-1-750 تا 327

RIPI Method

شناسایی کمی و کیفی و آنالیز  انواع پلیمر ، کامپوزیت ، رنگ و رزین ( شامل تعیین پایه پلیمر ، نوع افزایه ها و استخراج فرمولاسیون اولیه )

01-3-750

RIPI Method

شناسایی کیفی ترکیبات شیمیایی (کربنات ها ، فنل ها  ، استر ها، الکل ها ، آمید ها  ،آمین ها  ،آلکیل هالیدها  ،آلدئیدها ، کتن ها  ، ترکیبات غیر اشباع و آنیونهای هالید)

180-1-750 تا 195

RIPI Method

 

 

 

 

 

 

 

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support