فهرست خدمات حوزه پژوهش شناسایی و ارزیابی مواد شیمیایی و پلیمری

رديف

موضوع

نام آزمون

كد خدمات

روش استاندارد

1

تعيين خواص فيزيكي

مواد  شیمیایی و پليمری

اندازه گيري نقطه ذوب  مواد شیمیایی و پليمری و بررسي رفتار ذوب آنها

01-1-750

RIPI-750-1-01

 بررسی رفتار حلاليت مواد شیمیایی و پلیمری

07-1-750

ASTM-D3132

تعيين ويسكوزيته محلول هاي رقيق پليمري

14-1-750

ASTM-D2857

اندازه گيري جرم مولكولي پليمرها توسط G.P.C در حالت پايدار

17-1-750

ASTM-D3593

اندازه گيري موني ويسكوزيته (تعیین  Scorchtime لاستيكهاي خام)

71-1-750

ASTM-D4399

تعيين مقاومت مواد پليمري به حلالها و مواد شيميايي

80-1-750

ASTM-D543

اندازه گیری دانسیته ظاهری (پودرها)

103-1-750

ASTM-D7481

 تعیین دانسيته پلاستيكها با روش جابجايي

121-1-750

ASTM D792ِِِِ

بررسي آتش گيري پلاستيكها با روش تعیین انديس اكسيژن

128-1-750

ASTM-D2863

بررسي آتش گيري نمونه هاي منعطف پلاستيكي

138-1-750

ASTM-D433 ASTM-D635

 بررسی نفوذ پذيري گازها از فيلم هاي پليمري (Dow – Cell‌)

129-1-750

ASTM-D1434

تعيين ويسكوزيته و جرم مولكولي پليمرها

174-1-750

RIPI Method

انداره گيري ضريب شكست

176-1-750

ASTM D1590

2

تعيين خواص مكانيكي

مواد  شیمیایی و پليمری

اندازه گيري ميزان برجهندگي الاستومر ها

19-1-750

Jis K 6031

 اندازه گیری مانايي فشاري الاستومر ها (روش B)

21-1-750

ASTM-D395

اندازه گيري مقاومت كششي مواد پليمري

66-1-750

RIPI Method

انجام آز مون های Aging  و Immersion  بر روی مواد پلیمری

67-1-750

ISO 2578- ASTM D471

اندازه گيري مقاومت به خستگي  (Fatique) مواد پلیمری

90-1-750

ASTM-D813 ASTM-D430

تعيين مقاومت فيلم هاي پلاستيكي در مقابل ضربه

99-1-750

ASTM-D1709

تعيين مقاومت پارگي مواد پلیمری

100-1-750

ASTM-D6211

 بررسی ايجاد ترك در محيط شيميايي همراه با تنش(ESCR)

102-1-750

ASTM-D1693

تعيين مقاومت خمشي مواد پلیمری

105-1-750

ASTM-D790

تعيين مقاومت برشي مواد پلیمری

105-1-750

RIPI-750-01-108

تعيين مقاومت فشاري

105-1-750

RIPI-750-01-108

تعيين سختي ترموپلاستيكهاو الاستومرها (به روش Shore ) 

149-1-750

ASTM-D2240

اندازه گيري ميزان برجهندگي الاستومر ها

19-1-750

Jis K 6031

3

تعيين خواص رئولوژيكي  ، شيمي فيزيكی و الکتریکی

ارزیابی و كنترل كيفيت مواد افزودني به خط لوله به عنوان DRA

25-1-750

RIPI-750-01-25

تعيين خواص رئولوژيكي ترمو پلاستيكها (كاپيلاري رئومتر)

122-1-750

ASTM-D1703

تعيين شاخص جريان پذيري ترمو پلاستيكها (MFI)

159-1-750

ASTM-D1238

تعيين منحني جريان(Flow curve) محلول‌ها و مذاب‌هاي پليمري در فشارهاي مختلف(RMS )

172-1-750

ASTM D4440

تعيين خواص ويسكوالاستيك مذاب‌ها و محلول‌هاي پليمري  (RMS )

199-1-750

ASTM D4440

تعیین خواص رئولوژیکی مذابهای پلیمری با تغییر دما(Temp.sweep)در دماهای بالای محیط(RMS )

202-1-750

ASTM D4440

تعيين خواص رئولوژيكي  و جذب محلولهاي پليمري در اثرHot Roll

204-1-750

RIPI-method

اندازه گیری هدایت الکتریکی محلول‌های آبی

206-1-750

َASTM D2624

اندازه‌گيري افت حلال از سيال پليمري در دما و فشار بالا (HT-HP)

209-1-750

API-13 B-1

ارزیابی میزان عبوردهی با گازهای خالص در غشاهای پلیمری

214-1-750

RIPI-method

تعيين مقاومت دي الكتريك مواد

127-1-750

ASTM-D149

ارزیابی مقاومت الكتريكي سطحي و حجمي

160-1-750

ASTM-D257

4

تعيين خواص حرارتي

    آناليز وزن سنجی حرارتی(TGA )

19-1-750

ASTM-D1238

گرماسنجي روبشي ديفرانسيلي(DSC )

21-1-750

ASTM E1356

 ارزیابی شرايط پخت(با استفاده از دستگاه Curmeter)

66-1-750

Iso 3417

بررسي پايداري  ابعادی در اثر حرارت (HDT)

67-1-750

ASTM-D1525

بررسی شكنندگي در اثر سرما

90-1-750

ASTM-D746 

ASTM D2137

تعیین نقطه نرمي ترموپلاستيك ها

99-1-750

ASTM-D1525

5

فرايند های کامپاندینگ و شكل دهي

کامپاند سازي مستربچ رنگي با پلاستيكها

18-1-750

RIPI-750-01-18

قالبگيري تزريقي و فشاري انواع پليمرها

20-1-750

96-1-750

RIPI-750-01-20

ASTM-D1897

 مطالعه ، بررسی وساخت فيلم تك لايه و دو لايه در مقیاس پایلوت

32-1-750,

85-1-750

ASTM-D4397

کامپاند سازي الاستومرها و  ترموپلاستيك ها با غلطك

77-1-750

ASTM-D3182

RIPI-750-1-79

مطالعه ، بررسی و انجام اختلاط در Internal Mixer در مقیاس پایلوت

118-1-750

RIPI-750-01-118

مطالعه ، بررسی و انجام اختلاط در  Twin screw Extruder در مقیاس پایلوت

119-1-750

RIPI Method

کامپاند سازي P.V.C به روش High Speed mixer                      

92-1-750

RIPI method

6

آنالیز ، جداسازي و تعيين كمي و كيفي عناصر، افزایه ها و تركيبات شیمیایی و پلیمری

كروماتوگرافي صفحه اي  (TLC)

02-1-750

ASTM-D3156

جداسازي با استفاده از سانتريفوژ

223-1-750

208-1-750

RIPI-method

َASTM D2709-96

تعيين درصد خاكستر مواد شیمیایی و پلیمری

04-1-750

266-1-750

ASTM-D5630   ASTM-D2584 ISO3451

ASTM D482-91

تيتراسيون

05-1-750

RIPI-750-01-05

تست كلر (براي تعيين وجود عنصركلر در مواد شیمیایی و پلیمری)

08-1-750

RIPI-750-01-08

پيروليز تركيبات ترموست

09-1-750

ASTM-D3677

تعيين محتواي جامد مواد شیمیایی و پلیمری

10-1-750

ASTM-D1259             ASTMD1528

استخراج توسط حلال با استفاده از سیستم سوکسیله

11-1-750

RIPI-750-01-11

بررسي  رفتار سوختن و تعيين  PH  مواد شیمیایی و پلیمری

13-1-750

plastic guide book

آزمايش  روزن (Rozen Test)

257-1-750

Analy.chem. Vol 36

تعيين مقدار نمك نفت خام

259-1-750

IP77

آزمايش ذوب قليايي

265-1-750

Shriner.page: 78-83

طيف سنجي مادون قرمز(FT.IR)

03-1-750

RIPI-750-01-16

RIPI-750-1-03

طيف سنجي ماوراي بنفش ) (UV-Vis

205-1-750

َASTM E169

 تعیین کمی و کیفی عناصر و یونها ( گوگرد ، ازت ،  Zn ,  و  ZnO   ، ++ Cu ،  MgO ،  ++ Mg ،  Na ، + K ، یون سولفات)

178-1-750 تا 327

RIPI Method

شناسایی کمی و کیفی و آنالیز  انواع پلیمر ، کامپوزیت ، رنگ و رزین ( شامل تعیین پایه پلیمر ، نوع افزایه ها و استخراج فرمولاسیون اولیه )

01-3-750

RIPI Method

شناسايي كيفي ترکیبات شیمیایی (كربنات ها ، فنل ها  ، استر ها، الكل ها ، آميد ها  ،آمين ها  ،آلكيل هاليدها  ،آلدئيدها ، كتن ها  ، تركيبات غير اشباع و آنيونهاي هاليد)

180-1-750 تا 195

RIPI Method

 

 

 

 

 

 

 

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support