پژوهشگاه صنعت نفت

ردیف نام خدمات کد خدمات روش استاندارد
1 كندانسور مارپيچ سه جداره  350-2-03  
2 گاز شور 250سي سي بار جويينت 29.32 350-2-04  
3 سلخت كندانسورساده از قطر 30 الي 36 ميلي متر با قطر داخلي 12 تا 16 ميليمتر بطول 30 تا 50 سانتي متر  350-2-05  
4 ساخت كندانسور حباب دار از سايز 48 تا 50 ميلي متر با قطر داخلي 16 تا 20 ميلي متر با جوينت 45/40 به طول 40 سانتي متر 350-2-06  
5 سلخت ستون ويگرو به قطر 30 ميلي متر و بطول 40 سانتي متر 350-2-07  
6 ساخت مبرد مارپيچ ازقطر 20 الي 40 ميلي متر به طول 30 الي 70 سانتي متر 350-2-08  
7 ساخت سوكسله بزرگ با فلنچ لوله 110 ميليمتر به طول كار 58سانتيمتر بارداژ34/35 350-2-09  
8 ساخت استوانه 250 ميلي ليتري  350-2-10  
9 ساخت استوانه  25 ميلي ليتري  350-2-11  
10 سلخت سوكسله 500 ميلي متر از جوينت 60 تا 70 ماده به جوينت نر 29/32  350-2-12  
11 ساخت كندانسور مارپيچ از قطر 40 الي 65 ميلي متر به طول 90 الي 150 سانتيمتر  350-2-13  
12 ساخت لوله سانتريفيوژ از قطر 30 الي 50 ميلي متر به طول 10 الي 20 سانتي متر 350-2-14  
13 ساخت قيف جداكننده 500 ميلي ليتري با جوينت 29/32 350-2-15  
14 ساخت آدابتور 90 درجه  با جوينتهاي نر و ماده  14/23 350-2-16  
15 ساخت استوانه مدرج 10 ميلي ليتري  350-2-17  
16 ساخت آدابتور سه راه با جوينت 29/32 ماده 350-2-18  
17 ساخت آدابتور دوراه با خم 45 درجه  350-2-19  
18 ساخت آدابتور سه را ه با خم 90 درجه و جوينتهاي 24/29 و 29/32 و 19/26 350-2-20  
19 ساخت آدابتور دو راه با خم 45 درجه 19/26 به 24/29  350-2-21  
20 ساخت لوله يو(U) شكل سرسمباده با درپوش و جوينت 14/23 بدون شير  350-2-22  
21 ساخت مبدل حرارتي  از قطر 90 الي 120 ميليمتر و ارتفاع 40 الي 70 سانتي متر 350-2-23  
22 ساخت كندانسور مارپيچ با جوينت نر وماده 70 از قطر 50 الي 65 ميلي متر و طول 50 الي 70 سانتي متر 350-2-24  
23 ساخت كندانسور مارپيچ با جوينت نر وماده 70 و مخزن جانبي متصل  از قطر 80 الي100 ميلي متر و ارتفاع 70 الي 100 سانتي متر 350-2-25  
24 راكتور گاز مايع دوجداره دوش دار از قطر 140-100 ميليمتر ارتفاع 60الي30 سانتيمتر 350-2-26  
25 توزيع كننده بخار با جوينت 100 و 70 به طول 45 سانتيمتر  350-2-27  
26 ساخت دستگاه آب مقطرگيري (قسمت شيشه اي 48 سانتيمتر با لوله 90 ميليمتري ) 350-2-28  
27 ساخت  كندانسور سه جداره ساده با قطر بيروني36 ميليمتر  350-2-29  
28 سلخت سوكسله 250 ميلي متر از جوينت هاي 35 /34 و40/45 ماده به جوينت هاي نر 29/32 و 24/29   350-2-30  
29 ساخت  كندانسور سه جداره با  يك جداره فنر و دو جدارخ ساده به قطر 350-2-31  
30 كندانسور روتاري 35 سانتيمتري با لوله 80 ميليمتر  350-2-32  
31 ساخت سير كولاتور با قطر 10تا 30 ميلي متر  350-2-33  
32 ميكسر مخزن دار با لوله 75 ميليمتري  350-2-34  
33 هايدروسايكلون با لوله به قطر30 الي50 ميليمتر به طول30 350-2-35  
34 ساخت كندانسورساده به طول 20الي 40  سانتيمتر از قطر  350-2-36  
35 ساخت راكتوردوجداره بابلدار باقطر داخلي 12 سانتي متروقطر خارجي 14 سانتي متر باجونينت 70 350-2-37  
36 مبدل حرارتي با شيشه به قطر 10 سانتيمتر فنردار  350-2-38  
37 راكتور دوجداره با قطر خارجي 12 و داخل 10 و طول 50 سانت  350-2-39  
38 پيكنومتر 25 ميلي ليتري سرسمباده اي با درپوش كاپيلار  350-2-40  
39 ساخت بالن ته صاف 50 ميلي ليتري با جوينت 19/26  350-2-41  
40 بالن ته صاف 100 ميلي ليتري باجونيت 19/26 350-2-42  
41 ساخت بالن ته صاف 50 ملي ليتري با جوينت 19/26الي 29/32 350-2-43  
42 بالن ته صاف 150 ميلي ليتري با جوينت 24/29  350-2-44  
43 ساخت بالن ته صاف 25 ميلي ليتري با جوينت 19/26  350-2-45  
44 لوله سانتريفيوژ( بدون درجه بندي )به طول 8 سانتيمتر از قطر 20 الي 40 ميلي متر 350-2-46  
45 ساخت بالن ته گرد 100 ميلي ليتري  350-2-47  
46 بالن ته صاف 500 ميلي ليتر با روداژ 29/32 معادل 350-2-48  
47 ساخت بالن ته صاف 150 ميلي ليتري با جوينت 19/26 الي 29/32 350-2-49  
48 ساخت فلاسك تقطير250 ميلي ليتري  350-2-50  
49 ساخت هايدروسيكلون كوچك از قطر 20 الي 30 ميلي متر و ارتفاع 15 تا 30 سانتي متر 350-2-51  
50 لوله سانتريفيوژ بدون درجه بندي  350-2-52  
51 لوله سانتريفيوژ مدرج 10 ميلي ليتري  350-2-53  
52 جوينت 14/23 350-2-54  
53 ساخت جويينت ماده 14.23 350-2-55  
54 ساخت جويينت نر 19.26 350-2-56  
55 ساخت جويينت ماده 19.26 350-2-57  
56 ساخت جويينت نر 24.29 350-2-58  
57 ساخت جويينت ماده 24.29 350-2-59  
58 ساخت جويينت نر 29.32 350-2-60  
59 ساخت جويينت ماده 29.32 350-2-61  
60 ساخت جويينت نر 34.35 350-2-62  
61 ساخت جويينت ماده 34.35 350-2-63  
62 ساخت جويينت نر 45.40 350-2-64  
63 ساخت جويينت ماده 45.40 350-2-65  
64 ساخت جوينت 70 نر 350-2-66  
65 ساخت جوينت 70 ماده 350-2-67  
66 ساخت جوينت 100ماده 350-2-68  
67 ساخت جوينت 100 نر 350-2-69  
68 ساخت فلاسك تقطير 125 ميلي ليتري  350-2-82  
69 راكتوردوجداره باقطر داخلي 140 ميلي مترو قطر خارجي 165 ميلي متربه طول 700 متر  350-2-83  
70 ساخت 2 عدد بشر يك ليتري با قطر 100 ميلي ليتر 350-2-84  
71 ساخت ظرف فلنج دار شيب دار با قطر 170 ميلي متر ( بودن مواداوليه ) 350-2-85  
72 همزن پره دار بزرگ به طول 110 سانتي متر وطول پره 5 سانتي مت ر 350-2-86  
73 همزن پره اي  350-2-87  
74 ساخت لوله دستگاه تعيين نقطه ريزش  350-2-89  
75 تعميرويسكومتر 350-2-90  
76 ساخت استوانه 100 ميلي ليتري  350-2-91  
77 استوانه مدرج 50 ميلي ليتري  350-2-92  
78 پكينك  350-2-93  
79 ساخت گازشور125 ميلي ليتري با جوئينت 14/23 تا 29/32 350-2-95  
80 ساخت دستگاه اندازه گيري CO2 350-2-96  
81 قيف جداكننده 500 مخروطي بارداژ 32/29 350-2-97  
82 ارلن ماير 50 ميلي ليتر  350-2-98  
83 ساخت قيف جداكننده 250 ميلي ليتري  350-2-99  
84 ساخت قيف جداكننده 125 ميلي ليتري  350-2-100  
85 قيف جداكننده مخروطي 250 ميلي ليتر بارداژ 32/29 350-2-101  
86 ارلن ماير 100 ميلي ليتري  350-2-102  
87 ريسيوربالوله سانتريفيوژ 10 ميلي ليتري  350-2-103  
88 ساخت تراپ 50 سانتيمتري  350-2-104  
89 ساخت دستگاه توت وايلر 110 ميلي ليتري  350-2-105  
90 راكتور كوارتز  350-2-106  
91 ساخت تيوب U شكل ساده ازقطر 9 ميلي متر تا 14 ميلي متر  350-2-109  
92 ساخت تيوب Uشكل ساده ازقطر 4ميلي مترتا8ميلي متر  350-2-110  
93 ساخت تيوب U  شكل ساده ازقطر 16 ميلي متر تا20 ميلي متر  350-2-111  
94 ساخت دستگاه آب مقطر گيري 350-2-112  
95 ساخت ستون پونا 350-2-113  
96 ساخت درپوش ازسايز 29/32 الي 40/45  350-2-114  
97 ساخت درپوش ازسايز 10/19 الي 124-29 350-2-115  
98 ساخت رابط روتاري با روداژ 29.32 نر 350-2-116  
99 ساخت رادول با 12 حلقه فنر  350-2-117  
100 ساخت يك عدد راكتور دوجداره با مشخصات ( چهار دهانه به قطر لوله خارجي 130 ميليمتر - قطر داخلي 105 ميليمتر  350-2-118  
101 ساخت راكتوردو جداره  350-2-119  
102 ساخت قسمت بويلر دستگاه آب مقطر گيري 350-2-120  
103 ساخت راكتور دستگاه بويلر 350-2-121  
104 ساخت ارلن 250 ميلي ليتري ساده (بدون درب) 350-2-122  
105 رابط ريسوربا ابعاد لوله دخلي 10 ميلي متر و به ارتفاع 8 سانتي متر 350-2-123  
106 رابط سيفوندار ريبويلر دستگاه تقطير 350-2-124  
107 ساخت درب راكتور از قطر 70 ميليمترالي 100 ميليمتر همراه با اتصال چهار عدد روداژ 350-2-126  
108 ساخت درب راكتور ازقطر 110 ميليمترهمراه با اتصال چهارعدد روداژ 350-2-127  
109 ساخت درب راكتور از قطر 140 ميليمتر الي 150 ميليمتر همراه با اتصال چهار عدد روداژ 350-2-128  
110 اتصال جوينت 14/23 تا 24/29  بر روي لوله به قطر 20 تا 40  ميلي متر و طول 50 سانتي متر 350-2-129  
111 اتصال جوينت 70 الي 100NS بر روي لوله از قطر 70 ميلي متر الي150 ميلي متر 350-2-131  
112 اتصال شيلنگ خور 7ميليمتر الي 10ميليمتر برروي لوله به قطر 80 ميليمتر الي 140 ميليمتر 350-2-132  
113 اتصال شيلنگ خور از قطر 7 ميليمتر الي 10 ميليمتر بر روي لوله به قطر 10 ميليمتر الي 70 ميليمتر  350-2-133  
114 ساخت فنر با لوله سايز 6  الي 8 ميلي متر( قطر فنر از سايز 20 الي 30 ميلي متر و طول 50 سانتي متر ) 350-2-134  
115 ساخت فنر با لوله سايز 8 ميلي متر الي 12 ميلي متر( قطر فنر از سايز 30 الي 80 ميلي متر و طول 50 سانتي متر) 350-2-135  
116 جوش يك طرف فنر به كاور،حباب يا لوله از سايز 50 تا 100ميلي متر و طول 50 سانتي متر 350-2-136  
117 ساخت شيلنگ خور از قطر 6 ميلمتر الي 11 ميليمتر 350-2-138  
118 ساخت رابط شيردار  350-2-140  
119 اتصال دو عدد لوله به قطر 60 الي 50 ميلي متري به طول 2/5 متر 350-2-141  
120 ساخت بالن كجلدال 750 ميلي ليتري 350-2-142  
121 ساخت مخزن يك جداره با يك جوينت از سايز 70 ميلي متر الي 100 ميلي مترو ارتفاع 20 الي 30 سانتي متر 350-2-143  
122 ساخت مخزن يك جداره با يك جوينت از سايز 100 ميلي متر الي 140 ميلي مترو ارتفاع 20 الي 50 سانتي متر 350-2-144  
123 ساخت رابط با جوينت اسفريكال نر 35/20 350-2-145  
124 ساخت رابط با جوينت اسفريكال نر 40/25 350-2-146  
125 ساخت رابط با جوينت اسفريكال نر 51/30 350-2-147  
126 ساخت رابط باجوينت اسفريكال ماده 29/15 350-2-148  
127 ساخت رابط با جوينت اسفريكال ماده 35/20 350-2-149  
128 ساخت رابط با جوينت اسفريكال ماده 40/25 350-2-150  
129 ساخت رابط با جوينت اسفريكال ماده 51/30 350-2-151  
130 ساخت رابط شيردار با شير سه راه 90 درجه - 4 ميليمتر -24NS  بارداژ19/26 وشيلنگ خور 350-2-152  
131 ساخت رابط شيردار با شير سه راه 90 درجه - 6 ميليمتر -24NS  بارداژ19/26 وشيلنگ خور 350-2-153  
132 ساخت رابط شيردار با شير مغزي توخالي 8ميليمتر بارداژ 19/26 و شلنگ خور  350-2-154  
133 ساخت رابط شيردار با شير 8 ميليمتر - 24NS بارداژ 19/26 و شلنگ خور  350-2-155  
134 ساخت رابط شيردار با شير سه راه 2/5ميليمتر-18/8NS بارداژ 19/26 و شلنگ خور  350-2-156  
135 ساخت رابط شيردار با شيراورينگ خور 10ميليمتر-24NS بارداژ 19/26 و شلنگ خور   350-2-157  
136 ساخت رابط شيردار با شير تفلوني پيچ دار 10ميليمتر بارداژ 24/29 و شلنگ خور  350-2-158  
137 ساخت رابط شيردار با شير صنعتي بزرگ بارداژ 24/29 و شلنگ خور  350-2-159  
138 ساخت رابط شيردار با شير دو راهي 2/5ميليمر-14/5 NS بارداژ 19/26 و شلنگ خور  350-2-160  
139 ساخت رابط شيردار با شير دوراهي عمود 4ميليمتر-19NS بارداژ 19/26 و شلنگ خور 350-2-161  
140 ساخت رابط شيردار با شير مغزي تفلوني 4 ميليمتر بارداژ 19/26 و شلنگ خور  350-2-162  
141 ساخت رابط شيردار با شير پيچ دار 4 ميليمتر بارداژ 19/26و شلنگ خور  350-2-163  
142 ساخت رابط شيردار با شير سه راه T شكل 4ميليمتر -19NS بارداژ 19/26 و شلنگ خور  350-2-164  
143 ساخت رابط شيردار با شير دو راه موازي 4ميليمتر با رداژ 19/26 و شلنگ خور  350-2-165  
144 ساخت رابط شيردار با شير دو راه 4ميليمتر-19NS بارداژ 19/26 و شلنگ خور  350-2-166  
145 ساخت رابط شيردار با شير با شير دوراه 60ميليمتر -21/5NS بارداژ 19/26 و شلنگ خور  350-2-167  
146 ساخت رابط شيردار با شير مغزي تفلوني 6ميليمتربارداژ 19/26 و شلنگ خور  350-2-168  
147 ساخت رابط شيردار با شير دوراهي موازي 6ميليمتر-21/5 NS بارداژ 19/26و شلنگ خور  350-2-169  
148 ساخت رابط شيردار با شير دو راه عمودبرهم 6ميليمتر-21/5NS بارداژ19/26 و شلنگ خور   350-2-170  
149 ساخت رابط شيردار با شير دوراه8ميليمتر-24NS بارداژ 19/26 و شلنگ خور  350-2-171  
150 ساخت رابط شيردار با شير دوراه عمودبرهم 8ميليمتر-24NS بارداژ 19/26 و شلنگخور  350-2-172  
151 ساخت رابط شيردار با شير سه راه 8ميليمتر-24NS بارداژ 19/26 و شلنگ خور  350-2-173  
152 ساخت رابط شيردار با شير دوراه8ميليمتر-24NS بارداژ19/26 و شلنگ خور 350-2-174  
153 ساخت رابط شيردار با شير مغزي تفلوني پيچ دار عمودبرهم 10ميليمتربارداژ 24/29 و شلنگ خور 350-2-175  
154 ساخت رابط شيردار با شير مغزي تفلوني 10ميليمتربارداژ 24/29 و شلنگ خور  350-2-176  
155 ساخت مغزي گاز شور بارداژ 29/32 و فيلترسينتر گلاس 2 سانتيمتر  350-2-177  
156 ساخت رابط شيردار با شير سه راهي 2/5ميليمتر-14/5 NS بارداژ 19/26 و شلنگ خور   350-2-178  
157 ساخت رابط شيردار با شير با شير2/5-14/5NS بارداژ 19/26 و شلنگ خور 350-2-179  
158 ساخت رابط شيردار با شير سه راه عمود 2/5ميليمتر -14/5NS بارداژ 19/26 و شلنگ خور  350-2-180  
159 ته بستن لوله از قطر 4ميليمتر الي 20 ميليمتر به طول 1/5 متر 350-2-181  
160 ته بستن لوله از قطر20ميليمتر الي 40 ميليمتر به طول 1/5 متر 350-2-182  
161 ته بستن لوله از قطر40 ميليمتر الي 65 ميليمتر به طول 1/5 متر 350-2-183  
162 ته بستن لوله از قطر70 ميليمتر الي 100 ميليمتر به طول 1/5 متر 350-2-184  
163 ته بستن لوله از قطر100 ميليمتر الي150 ميليمتر به طول 1/5 متر 350-2-185  
164 آئينه كاري نمودن ظروف دو جداره  350-2-186  

خبرنامه

در صورت تمایل به دریافت خبرنامه لطفا ابتدا فرم عضویت را تکمیل نمائید.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به پژوهشگاه صنعت نفت می باشد.© 2019

طراحی و بهینه سازی سایت توسط واحد روابط عمومی پژوهشگاه صنعت نفت