EN

دستيابي به اهداف امور زنان با تشكيل كارگروه هاي تخصصي ميسر است

تشكيل كارگروه هاي تخصصي متفاوت در حوزه زنان براي رسيدن به اهداف مورد نظر و پيشبرد نقش زنان در جامعه و همچنين خانواده از مباحث بسيار مهم و ضروري صنعت نفت است .

فاطمه تندگویان، مشاور وزیر در امور بانوان وزارت نفت در جلسه هم انديشي كه با حضور نمايندگان شوراي بانوان پژوهشگاه صنعت نفت برگزار شد با اشاره به اهميت و جايگاه زن در صنعت نفت اظهار داشت: برنامه هایی برای ارتقای نقش زنان در توسعه و اصلاح باورهای جامعه از طریق سلسله نشست ها و تشكيل كارگروه هاي متفاوت در نظر گرفتهايم و امیدواریم از اين طريق بتوانيم موضوع مهم جنسيت و ضرورت توجه به آن را در جامعه صنعت نفت نهادينه كنيم.

تندگويان با بيان اينكه كارگروه هاي تعريف شده در اين امور از نمايندگان چهار شركت اصلي، ستاد و همچنين افرادي حسب مورد از ديگر مراكز تشكيل شده افزود: تلاش شده است با ايجاد كارگروه هايي نظير آموزش، پژوهش، سلامت، ورزش، فرهنگ و تحول اداري و اصلاح مقررات و خانواده بتوانيم اهداف خود را براي پيشبرد نقش زنان در جامعه و همچنين خانواده به سرانجام برسانيم.

مشاور وزیر در امور بانوان وزارت نفت با بيان اينكه در كارگروه آموزش به دنبال دوره هايي با رويكرد جنسيتي هستيم كه صرفا با موضوعات زنان طراحي شده و همه مشاغل صنعت مي توانند در اين كارگروه ها شركت كنند، اظهار داشت: طبق استانداردهاي موجود محتوي چندين دوره مشخص شده و به تصويب اداره كل آموزش نيز رسيده است و 4 شركت اصلي ملزم به اجراي اين دوره ها از سال 94 به بعد هستند.

وي مطالعات سازماني با رويكرد جنسيتي در دو مقطع مقدماتي و پيشزفته را از مهم ترين سرفصل هاي اين دوره دانست و افزود: نقش زنان در توسعه، توانمندسازي فردي و اجتماعي زنان شاغل در صنعت نفت، سلامت جسمي و رواني زنان شاغل در محيط كار و بهبود كيفيت زندگي براي كاركنان اقماري و مناطق عملياتي از ديگر مطالب پيش بيني شده براي كارگروه آموزش به حساب مي آيند.

تندگويان در ادامه تصريح كرد: درصدد هستيم تا هر يك از اين دوره ها و نشست ها را همانند يك الگو يك بار اجرا كرده و محتوي دوره برگزار شده را به صورت لوح فشرده و يا كتابچه در اختيار مناطق محروم قرارداده تا در نشست هاي غير حضوري از آن استفاده شود.

مشاور وزیر در امور بانوان وزارت نفت با تاكيد بر لزوم فرهنگ سازي در جامعه زنان افزود: براي افرادي كه فرصت كافي براي حضور در اينگونه نشست ها را ندارند تصميم داريم از شيوه آموزش فشرده به صورت نشست هاي 4 ساعته استفاده كنيم تا اين كه افراد بتوانند با حداقل مفاهيم آشنا شده و از طريق اين مفاهيم يك جريان سازي جنسيتي در سطح صنعت نفت روي دهد.

وي در ادامه با اشاره به كارگروه پژوهش افزود:اين كارگروه به دنبال تعيين و احصاء نياز هاي پژوهشي حوزه زنان و خانواده است.

تندگويان با بيان اينكه از طريق اين كارگروه سال گذشته 5 پژوهش احصاء و به معاونت پژوهش و فناوري معرفي شد، بيان داشت: پژوهش هايي همچون بررسي عوامل سازماني موثر بر تحكيم بنيان خانواده در صنعت نفت و تحليل وضعيت موجود سلامت زنان شاغل اين صنعت از جمله پژوهش هاي احصا شده است.

مشاور وزیر در امور بانوان وزارت نفت شناسايي باورهاي كاركنان شاغل در صنعت نفت نسبت به نقش هاي اجتماعي زنان، بررسي عوامل موثر در ايجاد فرصت هاي رشد و ارتقاء زنان در صنعت نفت و راهكارهاي بهبود آن و بررسي سياست ها، قوانين، مقررات و برنامه هاي منابع انساني صنعت نفت با رويكرد جنسيتي را از ديگر پژوهش هاي احصا شده در سال گذشته دانست.

وي با بيان اينكه در سال گذشته قرار بر اجراي 1 تا 2 پروژه به عنوان اولويت پژوهشي هر شركت بوده است گفت: امسال از سوي اين امور بر اساس بررسي هاي انجام شده يك اولويت با مضمون بررسي عوامل موثر بر تعادل كار و زندگي و تحكيم بنيان خانواده صنعت نفت با تاكيد بر عوامل سازماني در نظر گرفته شده است كه در نيمه دوم سال و همچنين سال 95 قابل انجام است.

تندگويان با اشاره به اينكه مسئله سلامت، مسئله محوری و اساسی برای زنان است و سلامت زنان، متضمن سلامت خانواده و سلامت جامعه است افزود: بر همين اساس صنعت نفت نیز سلامت زنان را در ابعاد مختلف روحی و روانی از طریق مراکز مشاوره و مددکاری، سلامت جسمی و برنامه های غربالگری و پیشگیری از بیماری های خاص زنان، از طریق بخش بهداشت و درمان وزارت نفت و همچنین سلامت زنان در محیط کار مورد توجه قرار داده است.

وي با اشاره به اينكه فعاليت هاي ذكر شده زير نظر كارگروه سلامت انجام خواهد شد گفت: متولي اين كارگروه سازمان بهداشت و درمان است و بحث غربال گري از مهم ترين مسايل اين كارگروه به حساب مي آيد.

مشاور وزیر در امور بانوان وزارت نفت در ادامه تصريح كرد: يكي از فعاليت هاي موثر اين كارگروه برگزاري همايش ارتقاء سلامت زنان در ايام بزرگ داشت مقام زن و مادر در 26 فروردين امسال بود و با توجه به نظر سنجي علمي انجام شده در اين مراسم نتايج خوبي حاصل شد.

تندگويان با تاكيد بر موضوغ معاينات دوره اي در صنعت نفت اظهار داشت: با توجه به مسئله غربالگري به صورت هر سه سال يكبار مشكلاتي براي زنان صنعت نفت ايجاد شده است از اين رو پيشنهاد كرده ايم براي افراد بالاي 40 سال اينگونه غربال گري ها هر ساله انجام شود.

وي با اشاره به تشكيل كارگروه ورزش با هدف توسعه ورزش زنان و پيگري سند راهبردي ورزش صنعت نفت، بيان داشت: در گذشته يك آيين نامه و همچنين يك سند ورزش صنعت نفت وجود داشت كه اداره كل ورزش وزارت نفت اين دو را ادغام و به عنوان يك سند راهبردي به تصويب وزير رساند و در ماده 14 اين سند بحث توسعه ورزش زنان مورد توجه قرار گرفته است.

اين مقام مسئول با بيان اينكه در انتخاب اعضاء جديد شوراي مركزي ورزش با موافقت وزير از حضور بانوان نيز استفاده شد افزود: با پيگيري هاي انجام شده اين امور توانست از حضور خانم دكتر فراتي كه جزء قهرمانان ورزشي در رشته بسكتبال هستند استفاده كند و حضور ايشان در اين عرصه باعث شد كه توجه به ورزش زنان در متن كامل همه امور در شوراي مركزي قرار گرفته و سهم جنسيت از اعتبارات عمومي ورزش در نظر گرفته و به تفكيك مشخص شود.

تندگويان افزود: دستاورد حضور نماينده اين امور در شوراي مركزي بانوان در سال گذشته باعث شد كه بر تمامي مسايل مربوط به ورزش زنان تسلط كافي پيدا كنيم و اكنون كارگروه ورزش بانوان اين اموردر حال تدوين برنامه توسعه ورزش زنان به تفكيك در قالب ورزش همگاني و قهرماني است.

وي با اشاره به كارگروه تحول اداري و اصلاح مقررات افزود: اين كارگروه به دنبال شناسايي خلاء ها و قوانين است كه مورد غفلت قرار گرفته و يا صراحت در آنها نبوده است و همچنين در اين كارگروه به نقد و بررسی مقررات صنعت نفت با نگاه جنسیتی و ارائه پیشنهادات برای اصلاح آن پرداخته مي شود ، براي نمونه مستمری پس از فوت کارمندان اناث ، افزایش کمک هزینه مهدکودک و بررسي وضعيت زنان سرپرست خانوار از اهم مسايل قابل پيگيري اين كارگروه است.

مشاور وزیر نفت در امور بانوان و خانواده ادامه داد: کارگروه ديگر اين امور کارگروه فرهنگی و ارتباطات است و ما معتقديم عمده ترین چالش پیش روی زنان، نگاه سنتی و حاشيه اي به آنها است و بر همين اساس باید زنان را به عنوان انسان در جامعه خود به رسمیت بشناسیم و حقوقی که مترتب بر انسانیت زن است را محترم بشماریم. در جهت تحقق اين هدف، اين كارگروه اقدام به توليد مقاله و معرفي كتاب و ارايه خلاصه از كتب مرتبط با موضوعات زنان و نگاه نو به جايگاه زن در قرآن و متون ديني داشته است.

وی با تأکید بر نقش و وظايف كارگروه فرهنگي، افزود: در این راستا دو طرح با عناوين توسعه زنان در مناطق عملياتي و يا شرايط كار اقماري و همچنين مصرف بهينه آب وانرژي و حفاظت از محيط زيست در دستور كار است

تندگويان با اشاره به شكل گيري شوراي بانوان در پژوهشگاه صنعت نفت اظهار داشت: اين شورا از سال گذشته در اين مركز شكل گرفته و شورايي نوپا است و ارزيابي از اين شورا نياز به زمان دارد و اگر اين شورا بر اساس چارچوب هاي تعيين شده ما و همچنين حمايت رييس پژوهشگاه اقدام كند به طور حتم به موفقيت هاي چشم گيري دست پيدا خواهند كرد و مي تواند يك آغازي جديد براي توسعه مشاركت زنان در عرصه هاي علمي و پژوهشي ايجاد كنند.

وي افزود: با گذشت دو سال از دولت تدبير واميد بايد تلاش كنيم در اندك زمان باقي مانده از فرصت ها استفاده شود و زنان اين صنعت با هم افزايي، هم فكري و با اراده و عزم راسخ گام بردارند تا بتوانيم حقوق انساني زنان را احصاء كنيم.

تندگويان در ادامه اين جلسه با اشاره به دومين همايش سلامت زنان در محيط كار گفت: ممكن است سلامت جسمي، رواني و اجتماعي زنان مورد توجه قرار نگيرد در حاليكه ضروري است همواره به لحاظ تفاوت هاي طبيعي زنان و مردان بايد از هم به تفكيك ديده شوند و از اين رو براي تامين امنيت رواني آن ها بايد تدابير خوبي پيش بيني شود.

اين مقام مسئول با بيان اينكه بايد به نقش هاي چند گانه زنان در جامعه و استرس هاي ناشي از آن توجه شود گفت: اين همايش توانايي را به زنان مي دهد تا شرايط خود را مديريت كرده و حتي المقدور توازن بين كار و زندگي خانوادگي ايجاد كنند و از طرفي حساسيت را در جامعه ايجاد مي كند كه به مشاغل زنان به عنوان بزرگترين سرمايه ملي كه نقش كليدي در خانواده دارند توجه خاص داشته باشند.

مشاور وزیر نفت در امور بانوان با اشاره به همايش ديگري با عنوان دومين همايش و نمايشگاه بين المللي نقش آفريني زنان در توسعه پايدار افزود: از آن جايي زنان جامعه ما دستاوردهاي بسياري در عرصه توسعه ملي دارند و همچنين نقش زنان در عرصه هاي سياسي، اقتصادي واجتماعي فوق العاده و بي بديل بوده و گاها اين فعاليت ها ديده نشده است و آمار روشني از فعاليت آن ها در حوزه هاي مختلف وجود ندارد؛ معاونت زنان و خانواده رياست جمهوري و مشاور امور زنان وزارت صنعت، معدن، تجارت با همكاري ساير دستگاه هاي اجرايي تصميم به اجراي اين همايش گرفته اند و صنعت نفت هم با توجه به حضور 17 هزار زن شاغل سهمي در اين همايش بخصوص در بخش ارايه مقالات را به عهده گرفته است.

تندگويان تصريح كرد: اين نمايشگاه وهمايش عمدتا به حضور زنان در نقش اقتصادي و كارآفريني آنها مي پردازد و همچنين محور كارآفرينان زن را معرفي كرده تا از اين طريق بتوان ارتباط بين المللي، حداقل در سطح منطقه بر قرار كرد.

وي با بيان اينكه اميدواريم برگزاري اين همايش و اينگونه تعاملات باعث شود فرصت هاي مناسبي براي زنان كارآفرين در سطح ملي و منطقه اي به منظور توسعه بازار كار و اشتغال زنان فراهم شود، گفت: بر اساس فراخواني ، مقالاتي به دبيرخانه ارسال شده كه در اين همايش ارايه خواهند شد و زنان كارآفرين كه در حوزه هاي شركت هاي خصوصي مرتبط با صنعت نفت كار مي كنند مي توانند در قالب نمايشگاه جانبي دستاوردهاي خود را ارايه دهند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support