پژوهشگاه صنعت نفت

خدمات پژوهشی و مشاوره ای

 

ردیف نام خدمات کد خدمات روش استاندارد
1 اندازه گيري انرژي فعالسازي دفع با روش گاز كروماتوگرافي  812-1-01  
2 اندازه گيري اسيديته كاتاليست و دفع برنامه ريزي شده دمايي به روش گاز كروماتوگرافي  812-1-02  
3 اندازه گيري سطح ويژه كاتاليست با روش گاز كروماتوگرافي  812-1-03  
4 احيا اندازه گيري سطح فعال تعيين قطر ذره فعال و درصد پراكندگي  812-1-04  
5 آناليز محصولات تست راكتوري اتمسفريك  812-1-05  
6 محاسبات كامپيوتري تست هاي راكتوري  812-1-07  
7 تست راكتوري اتمسفريك  812-1-08  
8 اندازه گيري عدد يدي به منظور براورد قدرت جذب جاذبهاي كربني 812-1-11  
9 ساخت مخلوط گازي استاندارد براي كاليبره كردن دستگاه گاز كروماتوگراف 812-1-19 RIPI method
10 كلسيناسيون كاتاليست 812-1-20 RIPI -812-1-26
11 اندازه گيري حلاليت گاز H2S يا CO2 در محلولهاي با فشار بخار اندك (يك نقطه تعادلي) 812-1-21 RIPI-812-1-27
12 خشك كردن با دستگاه تقطير در خلاء گردان 812-1-22 RIPI-812-1-33
13 آناليز آمين 812-1-23  
14 اندازه گيري اجزا گاز طبيعي شيرين و گاز سنتز با دستگاه گاز كروماتوگرافي 812-1-34 ISIR 19103-3
15 اندازه گيري مقدار CO2  در محلول هاي امين  812-1-24 RIPI-812-1-24
16 اندازه گيري  امين  كل در محلول هاي آبي 812-1-25 RIPI-812-1-25
17 اندازه گيري غلظت محصولات عمده فساد محلول هاي امين  812-1-26 RIPI-812-1-26
18 اندازه گيري هيدروژن سولفيد در محلول هاي آبي 812-1-27 RIPI-812-1-27
19 اندازه گيري كاتيونها در محلولهاي آمين 812-1-28 RIPI-812-1-28
20 اندازه گيري آنيونها ي گرم مقاوم  812-1-29 RIPI-812-1-29
21 اندازه گيري آب در نمونه هاي جامد و مايع 812-1-30 ASTM E203-08
22 اندازه گيري غلظت  امين ها و مونو اتيلن گليكول درمحلول ها  812-1-31 RIPI-812-1-31
23 تعيين اندازه ذرات و درصد پراكندگي آنها  812-1-32 ISO 13320-2009
24 اندازه گيري بنزن،تولوئن، اتيل بنزن و زايلن در محلول امين (BTEX) 812-1-33 RIPI 812-1-33

 

 

خبرنامه

در صورت تمایل به دریافت خبرنامه لطفا ابتدا فرم عضویت را تکمیل نمائید.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به پژوهشگاه صنعت نفت می باشد.© 2019

طراحی و بهینه سازی سایت توسط واحد روابط عمومی پژوهشگاه صنعت نفت