پژوهشگاه صنعت نفت

خدمات پژوهشی و مشاوره ای

 

ردیف نام خدمات کد خدمات روش استاندارد
1 برشكاري به ازاي هر 5 دقيقه با دستگاه Discutom 621-1-01 ----------
2 برشكاري دقيق به ازاي هر 5 دقيقه با دستگاه Accutom-2 621-1-02 ---------
3 برشكاري قطعات بزرگ به ازاي هر 10 دقيقه با دستگاه Maguntom 621-1-03 ----------
4 بررسي ميكروسكوپي وتهيه عكس از يك نمونه  621-1-04 ASTM E-3 1991
5 آماده سازي نمونه متالوگرافي-صيقل كاري مكانيكي 621-1-05 -----
6 تست نقطه اي به روش شيميايي (Spot test)  621-1-06 ASTM STP 550 1974
7 عمليات حرارتي كربوره كردن يكساعته  621-1-07 --------
8 آماده سازي نمونه متالوگرافي-مانت گرم 621-1-08 ASTM E-3 1991
9 آماده سازي نمونه متالوگرافي-پرداخت مكانيكي‌ 621-1-09 ASTM E-3 1991
10 آزمايش مواد نفوذ پذير  621-1-10 ASTM E1418 (1995 ) JISZ2343 1986
11 ماكرواچ آلياژ  621-1-11 ASTM E340 1991
12 آزمايش خوردگي SSC تحت نيروي كششي ثابت يك نمونه و يكروزه 621-1-12 NACE TM 0177-96 method A
13 آزمايش خوردگي SSC تحت نيروي كششي ثابت يك نمونه مازاد يك روز 621-1-13 NACE TM 0177-96 method A
14 آزمايش خوردگي HIC براي يك نمونه  621-1-14 NACE TM 0284-2003
15 كزند شيميايي غوظه وري  (‌Etching)  621-1-15 ASTM E407 1991
16 آزمايش سختي سنجي بروش راكول  621-1-16 ASTM E18 1995
17 آزمايش سختي سنجي به روش برينل و ويكرز 621-1-17 ASTM E10 1995
18 آزمايش ميكروسختي - براي يك نقطه  621-1-18 ASTM E 384 1995, BS 578 1995
19 آزمايش خوردگي در محيط اسيد نيتريك جوشان(Huey Test) 621-1-19 ASTM A262- Practice C-Huey Testt
20 آزمايش خوردگي تنشي (S.C.C)  به روش S.S.R.T در محيط هاي گوناگون- مازاد بريك ساعت به ازاي هر ساعت   621-1-20 BS 6980-Part 4 1990, BS 6980-Part 7 1990
21 آزمايش خوردگي تنشي (S.C.C)  به روش S.S.R.T در محيط هاي گوناگون (يك ساعت اول نمونه اول) 621-1-21 BS 6980-Part 4 1990, BS 6980-Part 7 1990
22 آزمايش تنش پارگي Stress Rupture (نمونه  اول ) 621-1-22 ASTM E 139
23 آزمايش تنش پارگي- Stress Rupture (مازاد بر يك ساعت ) 621-1-23 ASTM E 139
24 خزش - پارگي براي نمونه اول (يك ساعت)‌ 621-1-24 ASTM E139
25 خزش - پارگي مازاد بريك ساعت براي هر ساعت  621-1-25 ASTM E139
26 كشش دماي بالا براي نمونه اول  621-1-26 ASTM E21 1991,E8 1991
27 انجام آزمايش كشش در دماي بالا براي نمونه هاي دوم به بعد  621-1-27 ASTM E21 1991,E8 1991
28 كشش در دماي محيط نمونه اول 621-1-28 ASTM E8 1991, A370 1991
29 كشش در دماي ميحط نمونه دوم به بعد 621-1-29 ASTM E8 1991, A370 1991
30 آزمايش ضربه به روش شارپي در دماي محيط براي نمونه اول  621-1-30 ASTM E23 1991, A370 1991
31 آزمايش ضربه به روش شارپي براي نمونه هاي دوم به بعد  621-1-31 ASTM E23 1991, A370 1991
32 آزمايش ضربه به روش شارپي دردرجه حرارت پايين يا درجه حرارت بالا براي نمونه اول 621-1-32 ASTM E23 1991, A370 1991
33 آزمايش ضربه در دماي بالا يا دماي پايين براي نمونه هاي دوم به بعد  621-1-33 ASTM E23 1991, A370 1991
34 خزش - پارگي يك ساعته براي نمونه دوم به بعد 621-1-34 ASTM E139
35 آزمايش تنش - پارگي در شرايط آتمسفريك (براي نمونه دوم به بعد) 621-1-35 ASTM E 139
36 آزمايش خوردگي تنشي (S.C.C)  به روش S.S.R.T در محيط هاي گوناگون براي نونه دوم به بعد 621-1-36 BS 6980-Part 4 1990, BS 6980-Part 7 1990
37 متالوگرافي غيرمخرب ( براي نقطه اول ) 621-1-37 ASTM E1351 1995
38 متالوگرافي غيرمخرب ( براي نقطه دوم به بعد به ازاي يك نقطه ) 621-1-38 ASTM E1351 1995
39 ديلاتومتري (آزمايش يكساعته ) 621-1-39 ASTM E228 1991
40 ديلاتومتري آزمايش مازاد بر يك ساعت  621-1-40 ASTM E228 1991
41 آزمايش تعيين تنش رهايي در دماي محيط يكساعته براي نمونه اول  621-1-41 ASTM E 328 / JIS Z2276
42 آزمايش تعيين تنش رهايي در دماي محيط يكساعته براي نمونه دوم به بعد  621-1-42 ASTM E 328 / JIS Z2276
43 آزمايش تعيين تنش رهايي دردماي محيط مازاد بر يك ساعت به ازاء هر ساعت  621-1-43 ASTM E 328 / JIS Z2276
44 فشار استاتيكي براي نمونه اول در دماي محيط 621-1-44 ASTM E9 1991
45 فشار استاتيكي براي نمونه دوم به بعد در دماي محيط 621-1-45 ASTM E9 1991
46 عمليات حرارتي انيلينگ يك ساعته بدون جمع آوري اطلاعات  621-1-46 ------
47 عمليات حرارتي آنيلينگ مازاد بر يك ساعت به ازاي هر ساعت  621-1-47 ---------
48 آماده سازي و آناليز شيميايي نمونه به روش كوآنتومتري براي نمونه اول 621-1-48 RIPI
49 آماده سازي و آناليز شيميايي نمونه به روش كوآنتومتري براي نمونه دوم به بعد 621-1-49 RIPI
50 ارزيابي ماده شيميايي حذف كننده اكسيژن محلول در آب  621-1-50 RIPI Code:32810608, ASTM D 888
51 ارزيابي مواد جذب كننده  H2S در گل حفاري با پايه كربنات روي 621-1-51 Standard Method 4500S Iodometric Method
52 آزمايش غوطه وري خوردگي در فازهاي مايع،مايع بخار و بخار 621-1-52 ASTM- G31
53 خدمات مشاوره اي واحد پژوهش الكتروشيمي 622-3-1  
54 خدمات مشاوره اي واحد پژوهش الكتروشيمي (رئيس واحد) 622-3-2  
55 خدمات مشاوره اي واحد پژوهش الكتروشيمي(مسئول پروژه) 622-3-3  
56 خدمات مشاوره اي واحد پژوهش الكتروشيمي(پژوهنده ارشد) 622-3-4  
57 خدمات مشاوره اي واحد پژوهش الكتروشيمي(پژوهنده  1) 622-3-5  
58 خدمات مشاوره اي واحد پژوهش الكتروشيمي(پژوهنده 2) 622-3-6  
59 خدمات مشاوره اي واحد پژوهش الكتروشيمي(هميار صنعتي) 622-3-7  
60 خدمات ارائه شده توسط تكنسين به ازاي يك ساعت 622-3-8 -
61  نمونه گيري توسط يك تكنسين به ازاي يك روز كامل 622-3-9  

 

 

خبرنامه

در صورت تمایل به دریافت خبرنامه لطفا ابتدا فرم عضویت را تکمیل نمائید.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به پژوهشگاه صنعت نفت می باشد.© 2019

طراحی و بهینه سازی سایت توسط واحد روابط عمومی پژوهشگاه صنعت نفت