پژوهشگاه صنعت نفت

خدمات پژوهشی و مشاوره ای

 

ردیف نام خدمات کد خدمات روش استاندارد
1 سنجش غلظت انيدريد سولفورو در هوا به روش آب اكسيژنه  630-1-01 WARREN - SPRING
2 سنجش غلظت انيدريد سولفور و در هوا به روش پارازانيلين 630-1-02 ASTM D 2914
3 سنجش غلظت دي اكسيد ازت در هوا  630-1-03 JACOBS - HOCHHEISER
4  اندازه گيري ميزان تركيبات  گوگردي فعال در هوا   630-1-04 ASTM D 2010
5 سنجش ميزان سرب موجود در ذرات معلق در هوا - بدون نمونه برداري  630-1-05 ASTM D 3112
6  تعيين ذرات معلق در هوا  630-1-06 ASTM D 4046
7 تعيين ضريب كدورت هوا 630-1-07 ASTM D 1704
8 اندازه گيري شدت سروصدا در يك ايستگاه 630-1-16 ANSI 1 - 4
9 آزمايش اندازه گيري درجه حرارت و رطوبت محيط (24 ساعته ) 630-1-27 ASTM E 337
10 اندازه گيري گازهاي خروجي از دودكش 630-1-30 CTM E337 cataloge
11 آزمايش اندازه گيري اكسيژن محلول در آب  630-1-32 ASTM D 888
12 آزمايش اندازه گيري كدورت در آب  630-1-34 ASTM D 1889
13 آزمايش انداره گيري ‌pH آب  630-1-37 ASTM D 1293
14 آزمايش اندازه گيري هدايت الكتريكي آب  630-1-39 Standard Method 2510
15 آزمايش اندازه گيري نيتريت در آب به روش رنگ سنجي  630-1-40 ASTM D 1254
16 آزمايش اندازه گيري نيترات در آب به روش رنگ سنجي - سولفات بروسين  630-1-41 Standard Method 419 D
17 آزمايش اندازه گيري سيليس در آب به روش رنگ سنجي  630-1-47 ASTM D 859
18 آزمايش اندازه گيري ارتوفسفات در آب به  روش رنگ سنجي اسيد اسكوربيك  630-1-49 ASTM D 515
19 آزمايش اندازه گيري يون نيتروژن آمونياكي در آب به روش رنگ سنجي (نسلر) 630-1-50 ASTM D 1426
20 آزمايش اندازه گيري جيوه در آب با روش (C.V.A.A.S) 630-1-52 Standard Method 3112  B
21 آزمايش اندازه گيري شوري آب دريا و آب هاي لب شور به روش هدايت الكتريكي  630-1-54 Standard Method 2520 B
22 آزمايش اندازه گيري فلزات محلول در آب به روش جذب اتمي سيستم شعله  630-1-56 Standard Methods 3111B
23 آزمايش  BOD  به روش وينكلر در نمونه آب و پساب  630-1-57 Standard Method 5210 - B 
24 آزمايش اندازه گيري ميزان مواد نفتي و روغني  به روش تبخيري در آب و پساب 630-1-58 Standard Method 5520 - B 
25 آزمايش  COD در نمونه هاي آب و پساب  630-1-60 Standard Method 5220 - B 
26 آزمايش اندازه گيري TOC 630-1-61 Standard Method 5310 B
27 آزمايش اندازه گيري  TOC 630-1-62 Standard Method 5310 B
28 نمونه برداري و شناسايي موجودات كفزي و سنجش بيومس (ass) 630-1-64  
29 بررسي و شناسايي توده هاي پلانگتني جانوري در محيط آبي 630-1-65 Standard Method 10200 
30 بررسي و شناسايي توده هاي پلانگتني گياهي در محيط هاي آبي 630-1-66 Standard Method 10200 
31 آزمايشات زيست سنجش و تعيين دوزكشنده (Bioassay Tests) 630-1-67  
32 آزمايش اندازه گيري يون كلريد در آبهاي لب شور و دريا 630-1-72 ASTM D 4458
33 اندازه گيري شوري اب دريا و ابهاي لب شور  630-1-73 Standard Method 2520 B 
34 آزمايش اندازه گيري سختي آب-تيتراسيون با EDTA 630-1-74 Standard Method 2340C 
35 آزمايش اندازه گيري يون سولفات در آبهاي لب شور و آب دريا به  630-1-75 ASTM D 4130
36 آزمايش اندازه گيري كدورت در آب 630-1-76 ASTM D 1889
37 آزمايش اندازه گيري اكسيژن محلول در آب DO 630-1-77 ASTM D 888
38 آزمايش اندازه گيري يون سولفات در آب آشاميدني و آبهاي سطحي 630-1-78 ASTM D 516
39 آزمايش اندازه گيري مواد نامحلول در آب T.S.S 630-1-79 Standard Method 2540 D 
40 آزمايش اندازه گيري PH آب 630-1-80 ASTM D 1293
41 آزمايش اندازه گيري مواد محلول در آب در 103 درجه سانتي گراد (TDS) 630-1-81 Standard Method 2540 C 
42 آزمايش اندازه گيري مواد محلول در آب در 180 درجه سانتيگراد (TDS) 630-1-82 Standard Method 2540 C 
43 آزمايش اندازه گيري سيليس در آب به روش رنگ سنجي 630-1-83 ASTM D 859
44 آزمايش اندازه گيري نيترات در آب به روش رنگ سنجي-سولفات 630-1-84 Standard Method 419 D
45 آزمايش اندازه گيري تركيبات فنلي محلول در آب به روش استخراج 630-1-85 ASTM D 1783
46 آزمايش اندازه گيري كلرايد در آبهاي شيرين با كدورت و رنگ 630-1-86 Standard Method 4500 Cl-E 
47 آزمايش اندازه گيري ارتوفسفات در آب به روش رنگ سنجي اسيد  630-1-87 ASTM D 515
48 اندازه گيري گاز كربنيك ازاد به روش تيتراسيون 630-1-88 Standard Method 4500 CO2-C 
49 آزمايش اندازه گيري ميزان PAH (پلي سيليليك آروماتيك) در آب 630-1-89 ROPME MERHOD
50 آزمايش اندازه گيري سولفات در آب به روش وزني 630-1-90 Standard Method 4500 SO4-D
51 آزمايش اندازه گيري يون نيتروژن آمونياكي در آب به روش رنگ 630-1-91 ASTM D 1426
52 آزمايش اندازه گيري هدايت الكتريكي آب 630-1-92 Standard Method  5510 B
53 آزمايش اندازه گيري يون سولفور در آب به روش يدومتري 630-1-93 Standard Method 4500 S-E
54 آزمايش اندازه گيري نيترات در آب به روش رنگ سنجي-سولفات 630-1-104 Standard Method 419 D
55 آزمايش اندازه گيري نيترات در آب به روش رنگ سنجي-سولفات 630-1-105 Standard Method 419 D
56 آزمايش اندازه گيري نيترات در آب به روش رنگ سنجي-سولفات 630-1-106 Standard Method 419 D
57 آزمايش اندازه گيري سيليس در آب به روش رنگ سنجي 630-1-107 ASTM D 859
58 آزمايش اندازه گيري سيليس در آب به روش رنگ سنجي 630-1-108 ASTM D 859
59 آزمايش اندازه گيري سيليس در آب به روش رنگ سنجي 630-1-109 ASTM D 859
60 آزمايش اندازه گيري PH آب 630-1-116 ASTM D 1293
61 آزمايش اندازه گيري PH آب 630-1-117 ASTM D 1293
62 آزمايش اندازه گيري PH آب 630-1-118 ASTM D 1293
63 آزمايش اندازه گيري دترجنت (سورفاكتانت) در آب و پساب  630-1-122 ASTM D 2330
64 آزمايش اندازه گيري اكسيژن محلول در آب 630-1-123 ASTM D 888
65 آزمايش اندازه گيري اكسيژن محلول در آب 630-1-124 ASTM D 888
66 آزمايش اندازه گيري اكسيژن محلول در آب 630-1-125 ASTM D 888
67 آزماش اندازه گيري ارتوفسفات در آب به روش رنگ سنجي اسيد 630-1-129 ASTM D 515
68 آزماش اندازه گيري ارتوفسفات در آب به روش رنگ سنجي اسيد 630-1-130 ASTM D 515
69 آزماش اندازه گيري ارتوفسفات در آب به روش رنگ سنجي اسيد 630-1-131 ASTM D 515
70 آزمايش اندازه گيري كدورت در آب 630-1-138 ASTM D 1889
71 آزمايش اندازه گيري كدورت در آب 630-1-139 ASTM D 1889
72 آزمايش اندازه گيري كدورت در آب 630-1-140 ASTM D 1889
73 آزمايش اندازه گيري يون آمونيوم در آب به روش رنگ سنجي 630-1-141 ASTM D 1426
74 آزمايش اندازه گيري يون آمونيوم در آب به روش رنگ سنجي 630-1-142 ASTM D 1426
75 آزمايش اندازه گيري يون آمونيوم در آب به روش رنگ سنجي 630-1-143 ASTM D 1426
76 آزمايش اندازه گيري شوري آب دريا و آبهاي لب شور به روش هد 630-1-144 Standard Method 2520 B-E
77 آزمايش اندازه گيري شوري آب دريا و آبهاي لب شور به روش هد 630-1-145 Standard Method 2520 B-E
78 آزمايش اندازه گيري شوري آب دريا و آبهاي لب شور به روش هد 630-1-146 Standard Method 2520 B-E
79 آزمايش اندازه گيري سيانيد كل در آب (به روش تقطير با جريان بر) 630-1-151 ASTM D 2036
80 آزمايش اندازه گيري مواد روغني و نفتي در آب به روش طيف سنجي ASTM D7066-04 630-1-152 ASTM D 7066-04
81 آزمايش اندازه گيري مقادير كم فلزات محلول در آب به روش جذب اتمي سيستم کوره 630-1-161 Standard Method 3113
82 آزمايش اندازه گيري TOC در نمونه آب و پساب 630-1-162 Standard Method 5310 B
83 آزمايش اندازه گيري TOC در نمونه آب و پساب 630-1-163 Standard Method 5310 B
84 آزمايش اندازه گيري TOC در نمونه آب و پساب 630-1-164 Standard Method 5310 B
85 آزمايش اندازه گيري فرم آلدهيد در آب 630-1-167 ASTM D 6303-98
86 آزمايش اندازه گيري سولفيت در آب 630-1-170 Standard Method 4500 SO3- B
87 آزمايش اندازه گيري فسفر كل 630-1-173 ASTM D 515
88 آزمايش اندازه گيري فسفر كل محلول 630-1-174 ASTM D 515
89 آزمايش اندازه گيري فسفر كل آلي در آب 630-1-175 ASTM D 515
90 آزمايش اندازه گيري هدايت الكتريكي آب (EC) 630-1-182 Standard Method 2510 B
91 آزمايش اندازه گيري هدايت الكتريكي آب (EC) 630-1-183 Standard Method 2510 B
92 آزمايش اندازه گيري هدايت الكتريكي آب (EC) 630-1-184 Standard Method 2510 B
93 آزمايش اندازه گيري نيتروژن كل در آب (TKN) 630-1-188 ASTM D 5390
94 آزمايش اندازه گيري آهن كل در آب 630-1-189 Standard Method 3500 -Fe
95 آزمايش اندازه گيري فلزات محلول در آب به روش جذب اتمي سيستم جذب اتمي  630-1-190 Standard Method 3111B
96 آزمايش اندازه گيري جيوه  يا ارسنيك ويا سلنيم در آب با روش(C.V.A.A.S) 630-1-191 Standard Method 3112B
97 آزمايش اندازه گيري آهن دو ظرفيتي در آب 630-1-192 Standard Method 3500
98 آزمايش اندازه گيري مقادير كم فلزات محلول در آب به روش جذب GF 630-1-193 Standard Method 3113
99 آزمايش اندازه گيري كرم كل در آب (كرم 3 و 6 ظرفيتي) 630-1-194 Standard Method 3500 -Cr
100 آزمايش اندازه گيري كرم شش ظرفيتي 630-1-195 Standard Method 3500 -Cr
101 آزمايش اندازه گيري يون فلورايد در آب (روش تقطير-ANDS) 630-1-196 ASTM D 1179
102 آزمايش اندازه گيري مقدار رنگ در آب برحسب TCU 630-1-197 Standard Method 2120 B
103 آزمايش اندازه گيري نيتريت در آب به روش رنگ سنجي 630-1-198 ASTM D 1254
104 استخراج مقادير كم فلزات در آبهاي لب شور و آب دريا توسط محلول 630-1-199 Standard Method 3111 C
105 اندازه گيري قيلياييت آب به روش تيتراسيون 630-1-205 Standard Method 2320 B
106 استخراج عناصر كم مقدار از رسوبات 630-1-206 ASTM D 3974
107 استخراج مواد نفتي و روغني از رسوبات 630-1-207 ASTM D 5368  &  D 5369
108 آزمايش استخراج مواد PAH (پلي سيكليك آروماتيك) از رسوبات  630-1-208 ROPME METHOD
109 اندازه گيري يون فلورايد در آب  630-1-209 ASTM D 1179
110 آزمايش اندازه گيري ميزان PAH (پلي سيكليك آروماتيك) در آب 630-1-210 ROPME METHOD
111 اندازه گيري Al,V,Mo در نمونه هاي آبي به روش جذب اتمي 630-1-211 Standard Method 3111 E
112 اندازه گيري Al,V,Mo در نمونه هاي آبي به روش جذب اتمي 630-1-212 Standard Method 3111 E
113 اندازه گيري Al,V,Mo در نمونه هاي آبي به روش جذب اتمي 630-1-213 Standard Method 3111 E
114 اندازه گيري Al,V,Mo در نمونه هاي آبي به روش جذب اتمي 630-1-214 Standard Method 3111 E
115 اندازه گيري Al,V,Mo در نمونه هاي آبي به روش جذب اتمي 630-1-215 Standard Method 3111 E
116 آزمايش اندازه گيري درجه حرارت 630-1-264 Standard Method 2550 B
117  آماده سازي جهت اندازه گيري فلزات در هوا مطابق 630-1-266 ASTM D 4185
118  آماده سازي جهت اندازه گيري فلز جيوه در هواي 630-1-267 NIOOSH Method 6009
119  آماده سازي جهت اندازه گيري تولوئن در هواي  630-1-269 ISO 9487
120  آماده سازي جهت اندازه گيري بنزن در هواي محيط 630-1-270 ISO 9487
121 اندازه گيري MLSS  و  MLVSS  در نمونه آب پساب 630-1-296 Standard Method 2540 - D 
122 آزمايش تعيين ظرفيت رزين كاتيوني سيكل هيدروژني  630-1-297 ASTM D 1782
123 آزمايش تعيين ظرفيت رزين آتيوني ضعيف  630-1-298 ASTM D 3087
124 آزمايش جار (Jar Test) 630-1-299 ASTM D 2035
125 آزمايش تعيين ظرفيت رزين كاتيوني سيكل سديمي  630-1-300 ASTM D 1782
126 آزمايش تعيين ظرفيت رزين آنيوني متوسط و قوي  630-1-301 ASTM D 3087
127 آزمايش تعيين مقدارمتيل اتيل كتون  در پساب  630-1-306 Texaco Method SP-96-62‌ 
128 آزمايش تعيين مقدارفورفورال در پساب  630-1-307 Texaco Method Sp-96-61
129 رسم گلباد ماهيانه   630-3-01 ----
130 رسم گلباد فصلي 630-3-02 ----
131 رسم گلباد ساليانه  630-3-03 ----
132 نمونه برداري و ارائه خدمات توسط تكنسين 630-3-08  
133 خدمات مشاوره اي واحد پژوهش آلودگي محيط 660-3-01  

 

 

خبرنامه

در صورت تمایل به دریافت خبرنامه لطفا ابتدا فرم عضویت را تکمیل نمائید.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به پژوهشگاه صنعت نفت می باشد.© 2019

طراحی و بهینه سازی سایت توسط واحد روابط عمومی پژوهشگاه صنعت نفت