پژوهشگاه صنعت نفت

خدمات پژوهشی و مشاوره ای

 

ردیف نام خدمات کد خدمات روش استاندارد
1 اندازه گيري جذب نوري يك نمونه  632-1-01 RIPI-632-01-1
2 سانتريفوژ يك نمونه با حجم كمتر از 50 سي سي 632-1-02 RIPI 632-01-2
3 سانتريفوژ پنج نمونه با حجم كمتر از 1/5 ميلي ليتر 632-1-03 RIPI 632-01-3
4 انجام واكنش الكتروفورز 632-1-04 ASTM E 1470-92(2006)
5 انجام واكنش PCR 632-1-05 RIPI 632-01-5
6 شناسايي باكتري هوازي با استفاده از 16Sريبوزومي بدون هزينه توالي يابي 632-1-06 RIPI 632-01-6
7 شناسايي پنج باكتري هوازي با استفاده از 16Sريبوزومي بدون هزينه توالي يابي 632-1-07 RIPI 632-01-7
8 سانتريفوژ چهار نمونه با حجم كمتر از 50 سي سي  632-1-08 RIPI 632-01-8
9 شناسايي پنج باكتري هوازي با استفاده از 16S ريبوزومي و تعيين توالي كامل 16S ريبوزومي بدون هزينه توالي يابي 632-1-09 RIPI 632-01-9
10 شناسايي باكتري هوازي با استفاده از 16S ريبوزومي و تعيين توالي كامل 16S ريبوزومي بدون هزينه توالي يابي  632-1-10 RIPI 632-01-10
11 اندازه گيري كشش سطحي 1 نمونه  632-1-11 ASTM D971-2004,ISO 304-1985
12 شناسايي باكتري آهن نوع Thiobacillus Ferrooxidan  632-1-12 ASTM D932 - 85 (2009)
13 شناسايي باكتري آهن نوع Thiobacillus Ferrooxidan  632-1-13 ASTM D932 - 85 (2009)
14 شناسايي باكتري آهن Gallionella 632-1-14 ASTM D932 - 85 (2009)
15 شمارش كل باكتريهاي هتروترف هوازي  632-1-15 Standard Method 9215 B,ASTM E 1326-08
16 شمارش كل باكتريهاي هتروترف هوازي  632-1-16 Standard Method 9215 B,ASTM E 1326-08
17 آزمايش يك نمونه زيست كش براي  قارچ  - آسپرژيلوس نگرا(5 رفت) 632-1-17 ASTM E 645 -2002
18 آزمايش يك نمونه زيست كش براي آلك (5 رفت) 632-1-18     ASTM E645 - 2002
19 آزمايش يك نمونه زيست كش جهت جلويگري از رشد باكتري هوازي - هتروتروف (5 رفت) 632-1-19     ASTM E645 - 2002
20 آزمايش يك نمونه زيست كش جهت جلوگيري از رشد باكتريهاي بي هوازي (S.R.B) جهت (5 رفت) 632-1-20 API-RP38
21 آزمايش   M.P.N  فكال كليفرم  632-1-21 Standard Method 9221 C 
22 آزمايش   M.P.N  فكال كليفرم 632-1-22 Standard Method 9221 C 
23 آزمايش   M.P.N  توتال كليفرم احتمالي  632-1-23 Standard Method 9221 B-1
24 آزمايش   M.P.N  توتال كليفرم احتمالي  632-1-24 Standard Method 9221 B-1
25 آزمايش   M.P.N توتال كليفرم تائيدي  632-1-25 Standard Method 9221 B-2
26 آزمايش  M.P.N  توتال كليفرم تائيدي 632-1-26 Standard Method 9221 B-2
27 آزمايش تعيين M.P.N آنتروكوك ( احتمالي )  632-1-27 Standard Method 9230 B-1
28 آزمايش تعيين M.P.N آنتروكوك ( احتمالي )  632-1-28 Standard Method 9230 B-1
29 شمارش تعداد ميكروارگانيسم ها در سوخت هوايي - روش فيلتراسيون  632-1-29 IP-385/99,ASTM D 6469-08
30 تشخيص آلودگي ميكروبي در نمونه سوخت هوايي - روش كشت مستقيم  632-1-30 IP-385/99,ASTM D 6469-08
31 آزمايش  M.P.N آنتروكوك تائيدي 632-1-31 Standard Method 9230 B-2
32 آزمايش  M.P.N آنتروكوك تائيدي 632-1-32 Standard Method 9230 B-2
33 تشخيص باكتري آهن  SPHEAROTILUS 632-1-34 ASTM D932 - 85 (2009)
34  تعيين باكتري بي هوازي SRB در نمونه آب و پساب  632-1-35 ASTM D 4412-84(2002  و كيت تشخيص باكتري SRB
35  تعيين باكتري بي هوازي SRB در نمونه آب و پساب  632-1-36 ASTM D 4412-84(2002  و كيت تشخيص باكتري SRB
36 بررسي ميكروبي نمونه ميكروبيولوژي ( لام مرطوب ) 632-1-37 Standard Method 10900-2005
37 شمارش باكتري بوسيله لام مخصوص شمارش 632-1-38 ASTM D 4454-85(2009)
38  تعيين باكتري بي هوازي SRB در نمونه آب و پساب  632-1-39 ASTM D 4412-84(2002  و كيت تشخيص باكتري SRB
39 ميكروب زدايي مخزن سوخت هوايي 632-1-40 RIPI - 632 - 01 - 40, ASTM Manual Series : Mnl 47
40  تعيين باكتري بي هوازي SRB در نمونه آب و پساب  632-1-41 ASTM D 4412-84(2002  و كيت تشخيص باكتري SRB
41 تشخيص باكتري آهن  SPHEAROTILUS 632-1-42 ASTM D932 - 85 (2009)
42 تشخيص باكتري آهن  SPHEAROTILUS 632-1-43 ASTM D932 - 85 (2009)
43 تشخيص باكتري آهن  SPHEAROTILUS 632-1-44 ASTM D932 - 85 (2009)
44 تشخيص باكتري آهن  SPHEAROTILUS 632-1-45 ASTM D932 - 85 (2009)
45 شناسايي باكتري آهن نوع Thiobacillus Ferrooxidan  632-1-46 ASTM D932 - 85 (2009)
46 شناسايي باكتري آهن نوع Thiobacillus Ferrooxidan  632-1-47 ASTM D932 - 85 (2009)
47 شناسايي باكتري آهن نوع Thiobacillus Ferrooxidan  632-1-48 ASTM D932 - 85 (2009)
48 شناسايي باكتري آهن Gallionella 632-1-49 ASTM D932 - 85 (2009)
49 شناسايي باكتري آهن Gallionella 632-1-50 ASTM D932 - 85 (2009)
50 شناسايي باكتري آهن Gallionella 632-1-51 ASTM D932 - 85 (2009)
51 بررسي مقاومت پوشش ويژه مخازن سوخت هوايي در برابر باكتري SRB 632-1-52 RIPI - 632 - 01 - 52
52 بررسي مقاومت پوشش ويژه مخازن سوخت هوايي در برابر باكتري SRB 632-1-53 RIPI - 632 - 01 - 53
53 بررسي مقاومت پوشش ويژه مخازن سوخت هوايي در برابر باكتري SRB 632-1-54 RIPI - 632 - 01 - 54
54 بررسي مقاومت پوشش ويژه مخازن سوخت هوايي در برابر باكتري SRB 632-1-55 RIPI - 632 - 01 - 55
55 فيلتراسيون محيط كشت ميكروارگانيسم  632-1-56  Standard Method 9050A (2005
56 شناسايي باكتري آهن Gallionella 632-1-57 ASTM D932 - 85 (2009)
57 شمارش كل باكتريهاي هتروترف هوازي  632-1-58 Standard Method 9215 B,ASTM E 1326-08
58 شمارش كل باكتريهاي هتروترف هوازي  632-1-59 Standard Method 9215 B,ASTM E 1326-08
59 شمارش كل باكتريهاي هتروترف هوازي  632-1-60 Standard Method 9215 B,ASTM E 1326-08
60 آزمايش   M.P.N  فكال كليفرم  632-1-61 Standard Method 9221 C
61 آزمايش   M.P.N  فكال كليفرم  632-1-62 Standard Method 9221 C
62 آزمايش   M.P.N  فكال كليفرم  632-1-63 Standard Method 9221 C
63  تعيين باكتري بي هوازي SRB در نمونه آب و پساب  632-1-64 ASTM D 4412-84(2002  و كيت تشخيص باكتري SRB
64 تشخيص وجود باكتري SRB در نمونه سوخت هوايي 632-1-65 ASTM D 6469-08
65 تشخيص وجود باكتري SRB در نمونه سوخت هوايي 632-1-66 ASTM D 6469-08
66 ارائه يك ساعت خدمات توسط مسئول آزمايشگاه  632-3-01  
67 ارائه يك ساعت خدمات توسط كارشناس 632-3-02  
68 خدمات مشاوره اي واحد پژوهش آب و پسابهاي صنعتي 650-3-01  

 

 

خبرنامه

در صورت تمایل به دریافت خبرنامه لطفا ابتدا فرم عضویت را تکمیل نمائید.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به پژوهشگاه صنعت نفت می باشد.© 2019

طراحی و بهینه سازی سایت توسط واحد روابط عمومی پژوهشگاه صنعت نفت