پژوهشگاه صنعت نفت

خدمات پژوهشی و مشاوره ای

 

ردیف نام خدمات کد خدمات روش استاندارد
1 آزمايش تعيين نقطه ذوب توسط لوله موئين  841-1-01 ASTM E 324( روش منسوخ گرديده بنا به درخواست مشتري انجام خواهد شد)
2 آزمايش اندازه گيري ويسكوزيته كينماتيك با دانسيته مايعات نفتي 841-1-02 ASTM D 7042
3 آزمايش اندازه گيري آب و رسوبات در نفت خام 41 -1-03 ASTM D 4007
4 آزمايش اندازه گيري باقيمانده كربن به روش CONRADSON در تركيبات نفتي  41 -1-04 IP 13
5 آزمايش اندازه گيري اكسيژن در تركيبات آلي مابه التفاوت يك نمونه تا 5 نمونه 41 -1-05 Oxygen Elemental Analyzer
6 آزمايش اندازه گيري آب به روش كارل فيشر و لومتري 41 -1-07 ASTM  E 203
7 آزمايش اندازه گيري ضريب شكست  41 -1-09 ASTM D 1218
8 آزمايش اندازه گيري ارزش حرارتي در سوختهاي هيدروكربني مايع  841-1-10 ASTM D 240
9 آزمايش تعيين دانسيته مايعات  841-1-12 ASTM D 4052
10 آزمايش تعيين خاكستر در تركيبات نفتي  841-1-14 ASTM D 482
11 آزمايش اندازه گيري گوگرد به صورت سولفيد هيدروژن و مركاپتان در تركيبات نفتي  841-1-15 UOP 163
12 آزمايش اندازه گيري نقطه اشتعال سوختهاي نفتي  841-1-16 ASTM D 93
13 آزمايش تعيين عدد اسيدي و قليايي توسط پتانسيومتر  841-1-17 ASTM D 664
14 آزمايش اندازه گيري باقيمانده كربن به روش RAMSBOTTOM 41 -1-18 IP 14
15 آزمايش تعيين وزن مولكولي به روش نقطه انجماد  841-1-19 IP 86
16 آزمايش تعيين نقطه آنيلين براي تركيبات نفتي و محلولهاي هيدروكربني  841-1-20 IP 2
17 آزمايش تعيين عدد برمي  41 -1-23 IP 13
18 آزمايش اندازه گيري گوگرد به روش اشعه ايكس  841-1-24 ASTM D 4294
19 آزمايش اندازه گيري نيتروژن در تركيبات آبي بصورت آمونياك  41 -1-25 ASTM D 3228
20 آزمايش اندازه گيري نيتروژن به روش كجلدال در تركيبات آلي  841-1-26 ASTM D 3228
21 آزمايش اندازه گيري نيتروژن در مايعات آلي و معدني با روش كوره القايي و دتكتور IR 841-1-27 ASTM D 4629
22 آزمايش اندازه گيري  گوگرد توسط دماي بالا ودتكتور lR 841-1-28 UOP 864
23 آزمايش اندازه گيري كلر در تركيبات آلي به روش احتراق  841-1-30 IP - 244
24 آزمايش اندازه گيري كلر در كاتاليست  841-1-31 UOP 291
25 آزمايش اندازه گيري عدد صابوني در تركيبات نفتي  841-1-33 IP 136
26 آزمايش اندازه گيري PH در محلول آبي 841-1-34 ASTM E 70
27 آزمايش اندازه گيري كلريوني در تركيبات قابل حل در آب به  روش پتانسيومتري  841-1-36 ST.Method 4-71
28 آزمايش اندازه گيري سولفات در مايع صابون  41 -1-37 ASTM D 460
29 آزمايش اندازه گيري خاكستر سولفاته در برش هاي نفتي  841-1-39 ASTM D 874
30 تقطير   841-1-40 ASTM D 86
31 آزمايش اندازه گيري گوگرد به روش نيكل رنه  41 -1-42 UOP  357
32 آزمايش اندازه گيري يك عنصر در محلول آبي با تكينك شعله هوا- استيلن  841-1-44 ASTM D 4691
33 آزمايش اندازه گيري يك عنصر در محلول آبي با تكنيك شعله C2H2-N2O با دستگاه جذب اتمي مدل 2380   41 -1-46 ASTM D 4691
34 آزمايش اندازه گيري يك عنصر در محلول آبي با دستگاه جذب اتمي مدل 5100 با تكنيك كوره گرافيتي با تصحيح زمينه زيمان  41 -1-47 ASTM D 3919
35 آزمايش اندازه گيري يك عنصر در محلول آبي با دستگاه جذب اتمي مدل 5100 با تكنيك كوره گرافيتي  41 -1-48 ASTM D 3919
36 آزمايش اندازه گيري يك عنصر در نمونه محلول آبي با دستگاه ICP 841-1-49 ASTMD 1976
37 آزمايش اندازه گيري يك عنصر در يك نمونه محلول آبي با دستگاه ICP  41 -1-50 ASTMD 1976
38 آزمايش اندازه گيري مواد فرار در ذغال سنگ و كك 841-1-55 ASTM D 3175
39 آزمايش اندازه گيري يك عنصر در روغن و مواد افزودني و ساير مواد نفتي با دستگاه ICP 841-1-57 ASTM D 4951
40 آزمايش اندازه گيري يك عنصر در روغن و مواد افزودني و ساير مواد نفتي با دستگاه ICP 841-1-58 ASTM D 4951
41 اندازه گيري فلورايد در نمونه محلول آبي باروش الكترود انتخابي فلورايد 841-1-60 ASTMD 1179-B
42 اندازه گيري نقطه اشتعال با روش Abel 841-1-61 IP 170
43 آزمايش اندازه گيري يك عنصر در  نمونه محلول آبي با دستگاه ICP  41 -1-65 ASTMD 1976
44 آزمايش اندازه گيري يك عنصر در  نمونه محلول آبي با دستگاه ICP  41 -1-66 ASTMD 1976
45 آزمايش اندازه گيري يك عنصر در  نمونه محلول آبي با دستگاه ICP  41 -1-67 ASTMD 1976
46 آزمايش اندازه گيري يك عنصر در محلول آبي با تكنيك شعله C2H2-N2O با دستگاه جذب اتمي مدل 2380   41 -1-68 ASTM D 4691
47 آزمايش اندازه گيري يك عنصر در محلول آبي با تكنيك شعله C2H2-N2O با دستگاه جذب اتمي مدل 2380   41 -1-69 ASTM D 4691
48 آزمايش اندازه گيري يك عنصر در محلول آبي با تكنيك شعله C2H2-N2O با دستگاه جذب اتمي مدل 2380   41 -1-70 ASTM D 4691
49 آناليز شيميايي سفيد كننده هاي  حاوي كلرين - تعيين كلر آزاد 841-1-75 ASTM D 2022
50 آزمايش اندازه گيري يك عنصر در روغن و مواد افزودني و ساير مواد نفتي با دستگاه ICP 41 -1-77 ASTM D 4951
51 آزمايش اندازه گيري يك عنصر در روغن و مواد افزودني و ساير مواد نفتي با دستگاه ICP 41 -1-78 ASTM D 4951
52 آزمايش اندازه گيري يك عنصر در محلول آبي با دستگاه جذب اتمي مدل 5100 با تكنيك كوره گرافيتي با تصحيح زمينه زيمان  41 -1-79 ASTM D 3919
53 آزمايش اندازه گيري يك عنصر در محلول آبي با دستگاه جذب اتمي با تكنيك MHS 41 -1-80 ASTM D 3223
54 آزمايش اندازه گيري يك عنصر در محلول آبي با دستگاه جذب اتمي با تكنيك MHS 41 -1-81 ASTM D 3223
55 آزمايش اندازه گيري يك عنصر در محلول آبي با دستگاه جذب اتمي با تكنيك MHS 41 -1-82 ASTM D 3223
56 آزمايش اندازه گيري يك عنصر در محلول آبي با دستگاه جذب اتمي مدل 5100 با تكنيك كوره گرافيتي با تصحيح زمينه زيمان  41 -1-83 ASTM D 3919
57 آزمايش اندازه گيري يون سولفات در كاتاليست  841-1-85 UOP 742
58 آزمايش اندازه گيري آب در نمونه مايعات آلي با روش كارل فيشر كولومتري 841-1-86 ٍِ‌ASTM D 6304
59 آزمايش اندازه گيري آب در نمونه جامدات با روش كارل فيشر كولومتري (در حدppb  ) 841-1-87 ASTM D 6304
60 آزمايش اندازه گيري فسفر در فسفوناتهاي محلولهاي آبي با روش موليبدن آبي  41 -1-96 ST.Method 4500 P
61 آزمايش اندازه گيري خاكستر در نمونه گوگرد پالايشگاه  841-1-98 RAZI.PETROCHEM.METHOD
62 آماده سازي نمونه گوگرد محصول پالايشگاه جهت اندازه گيري مشخصات آن  841-1-99 RAZI.PETROCHEM.METHOD
63 آزمايش تعيين مقدار Ca(OH)2,CaO در آهك هيدراته و اكسيد كلسيم  41 -1-179 ASTM C 25
64 آزمايش اندازه گيري CaO آزاد در آهك هيدراته   841-1-180 ASTM C 119
65 آزمايش اندازه گيري گوگرد به روش فلاسك كامباسشن در تركيبات نفتي  841-1-205 IP 242
66 آزمايش اندازه گيري  گوگرد در مايعات آلي 841-1-220 ASTM D 5453
67 تعيين دانسيته مايعات  41 -1-223 ASTM D 4052
68 اندازه گيري اكسيژن در تركيبات آلي  841-1-232 Oxygen Elemental Analyzer
69 آزمايش اندازه گيري كلر در كاتاليست  841-1-233 UOP 291
70 آزمايش اندازه گيري كربن در كاتاليست با روش كوره القايي  841-1-234 UOP 703
71 آزمايش اندازه گيري گوگرد در كاتاليست با روش كوره القايي 841-1-235 UOP 864
72 اندازه گيري pH در نمونه خاك با استفاده از الكترود شيشه اي  841-1-241 ASTMD 4972
73 اندازه گيري كربنات و بيكربنات در نمونه خاك با روش حجم سنجي  41 -1-242 BS 1377
74 تهيه محلول آبي در نفت خام و برشهاي نفتي سبك و متوسط جهت اندازه گيري فلزات  41 -1-250 ASTMD 5863
75 آزمايش اندازه گيري Cao آزاد در آهك هيدراته  841-1-252 ASTM C 911
76 آزمايش اندازه گيري Cao آزاد در آهك هيدراته طبق روش  41 -1-253 ASTM C 911
77 آزمايش تعيين مقدار Ca(OH)2,Cao در آهك هيدراته  41 -1-256 ASTM C 25
78 آزمايش تعيين مقدار Ca(OH)2,Cao در آهك هيدراته  841-1-257 ASTM C 25
79 آزمايش اندازه گيري مواد نامحلول در اسيد كلريدريك در نمونه آهك هيدراته  841-1-258 ASTM C 25
80 آزمايش تعيين باقيمانده بر روي الك  841-1-259 ASTM C 25
81 تهيه محلول جهت اندازه گيري سديم و پتاسيم در نمونه نفت خام  841-1-264 Dry ashing Method
82 تهيه محلول از نمونه جامد فاقد SIO2 بااستفاده از كمك ذوب پتاسيم پيروسولفات 841-1-342 Fundamental of Industrial Chemistry Skoog & West
83 تهيه محلول از نمونه جامد فاقد SiO2بااستفاده از كمك ذوب ليتيم تترابورات 41 -1-343 Fundamental of Industrial Chemistry Skoog & West
84 آزمايش تعيين مواد نامحلول درآب در نمونه سولفات آلومينيم  41 -1-344 AWWA B 403
85 آزمايش اندازه گيري فسفر درآلياژهاي آهن 841-1-345 ASTM E 350
86 اندازه گيري آلومينيم در نمونه سولفات آلومينيم با روش گراويمتري  841-1-346 AWWA B 403
87 آزمايش اندازه گيري سيليس در نمونه هاي جامد معدني بااستفاده از كمك ذوب كربنات سديم  841-1-348 Encyclopedia of Industial Chemical Analysis
88 تهيه محلول از نمونه جامد فاقد سيليس با استفاده از كمك ذوب كربنات سديم  841-1-349 Encyclopedia of Industial Chemical Analysis
89 آماده سازي و تهيه محلول از كاتاليستهاي با پايه آلومينا(بدون سيليس) جهت اندازه گيري عناصر 41 -1-350 UPO 873
90 تهيه محلول جهت اندازه گيري سديم و پتاسيم در نمونه نفت خام و مشتقات نفتي  841-1-351 Dry ashing method
91 آزمايش اندازه گيري خوردگي نسبت به تيغه مسي 841-1-381 ASTM D 130
92 آزمايش اندازه گيري رنگ در محلولهاي آلي و آبي 841-1-382 ASTM D 156 وASTMD 1500, ASTM D 1209
93 اندازه گيري نيتروژن كل (TKN) در آب 841-1-383 ASTM D 3590
94 آزمايش اندازه گيري مواد جامد در يك نمونه صابون مايع  841-1-384 ASTM D 460
95 آزمايش اندازه گيري Slage by aging 41 -1-385 DEFENCE STANDARD
96 آزمايش اندازه گيري فسفات در محيط آبي به روش اسيد اسكوربيك  41 -1-437 St. Method 4500PC
97 آزمايش اندازه گيري فسفات در محيط آبي به روش وانادات موليبدات  41 -1-439 St. Method 4500PC
98 آزمايش اندازه گيري رطوبت (در 80 درجه سانتيگراد ) در نمونه گوگرد محصول پالايشگاه  841-1-521 RAZI.PETROCHEM.METHOD
99 اندازه گيري ناخالصيهاي آلي (Organic impurities) در گوگرد 841-1-522 RAZI.PETROCHEM.METHOD
100 آزمايش اندازه گيري اسيديته در نمونه گوگرد محصول پالايشگاه  841-1-523 BS 4113
101 آزمايش اندازه گيري يون كلرايد در نمونه محلول آبي  41 -1-524 ASTM D 512
102 آزمايش اندازه گيري يون سولفات در آب  841-1-525 ASTM D 516
103 تهيه محلول از پيكهاي حاوي TiO2 جهت اندازه گيري Ti 841-1-526 ASTMD 1394
104 آزمايش تعيين درصد نمكهاي فرو تيتراسيون با پرمنگنات پتاسيم Merk Standard 41 -1-530 MERK STANDARD
105 آزمايش اندازه گيري رطوبت در مواد جامد با روش خشك كردن درآون  841-1-531 ASTM D 3302
106 آزمايش اندازه گيري خاكستر در گرافيت   841-1-532 ASTM C 561
107 آزمايش اندازه گيري آهن دو ظرفيتي در نمونة محلول كلرورفريك  841-1-533 AWWA AB 407
108 تهيه محلول از نمونه هاي جامد معدني قابل حل در اسيد كلريدريك 841-1-536 P-E Manual
109 تهيه محلول از نمونه هاي جامد معدني قابل حل در اسيد كلريدريك  841-1-537 P-E Manual
110 آزمايش اندازه گيري درصدخلوص اكسيدكرم و نمكهاي بيكرومات و كرومات با روش يدومتري 41 -1-538 Encyclopedia of Industial Chemical Analysis
111 تهيه محلول آبي از نفت خام و برشهاي نفتي سبك و متوسط جهت اندازه گيري فلزات 41 -1-541 ASTMD 5863
112 آزمايش اندازه گيري سختي كل در آب 41 -1-543 ASTMD 1126
113 آزمايش اندازه گيري سختي كل در آب 841-1-544 ASTMD 1126
114 آزمايش اندازه گيري سختي كل در آب 841-1-545 ASTMD 1126
115 آزمايش تعيين قلياييت كل در آب 841-1-546 ASTMD 1067
116 آزمايش تعيين قلياييت كل در آب 841-1-547 ASTMD 1067
117 آزمايش تعيين قلياييت كل در آب 841-1-548 ASTMD 1067
118 آزمايش اندازه گيري آهن كل در نمونه كلرور فريك محلول  41 -1-549 Encyclopedia of Industial Chemical Analysis
119 تهيه محلول جهت اندازه گيري فلزات در آلياژتنگستن كاربيد 41 -1-550 ISO 7627
120 تهيه محلول از آلياژهاي آهن واستيل جهت اندازه گيري عناصر با دستگاه جذب اتمي  841-1-551 Encyclopedia of Industial Chemical Analysis
121 آزمايش اندازه گيري رطوبت درنمونه كك نفتي 41 -1-552 ASTM D 3302
122 آزمايش اندازه گيري درصد خاكستر در نمونه كك نفتي  41 -1-553 ASTM D 3174
123 آزمايش اندازه گيري اجزاء موجود در گاز طبيعي با روش كروماتوگرافي گازي  41 -1-568 ASTM D 1945
124 آزمايش اندازه گيري اجزاء موجود در نمونه L.P.G  با روش كروماتوگرافي گازي  841-1-569 ASTM D 2163
125 آزمايش اندازه گيري نمونه  مايعات هيدروكربوري  C6-C15  با روش كروماتوگرافي گازي  841-1-570 Varian Test Method 
126 آزمايش اندازه گيري هيدروژن سولفيد در نفت خام  841-1-600 RIPI Method
127 آزمايش اندازه گيري فنل وتيوفنل در سوخت  841-1-601 UOP 262
128 آزمايش اندازه گيري عدد يدي  41 -1-602 IP 84
129 آزمايش اندازه گيري پراكسيد در مونومر استايرن  41 -1-603 ASTM D 2340
130 نمونه گيري  و اندازه گيري H2S در گاز طبيعي و گازتفكيك شده ازنفت خام درمحل 841-1-604 UOP 9
131 آزمايش اندازه گيري ميزان COS ,H2S ,R-SH درگاز با روش پتانسيومتري 41 -1-607 UOP 212
132 آزمايش اندازه گيري H2S ,R-SH در كاند نسبت و بنزين طبيعي در محل 841-1-608 UOP-163
133 آزمايش اندازه گيري ميزان دي سولفايد در گازمايع و نفت سبك  41 -1-610 UOP 202
134 آزمايش اندازه گيري ميزان H2S,RSH در گاز طبيعي و گاز جدا شده از نفت خام و نمونه گيري  841-1-611 ASTM D 2385(به درخواست متقاضي)
135 آزمايش اندازه گيري درصد خلوص سديم يا پناسيم هيدروكسايد و تعيين درصد كربنات سديم موجود در آن  41 -1-612 ASTME 291
136 آزمايش اندازه گيري درصد خلوص سديم يا پتاسيم هيدروكسايد و تعيين درصد كربنات سديم موجود دران 841-1-614 ASTME 291
137 نمونه گيري در شهر 41 -1-623 ASTM D 1265
138 نمونه گيري خارج از شهر- مناطق عملياتي 41 -1-624 ASTM D 1265
139 آزمايش اندازه گيري ميزان رطوبت گاز (Dewpoint) 841-1-627 ASTM D 1142
140 آزمايش اندازه گيري كربن هيدروژن و نيتروژن 841-1-628 ASTM D 5291
141 آزمايش اندازه گيري كربن  هيدروژن و نيتروژن مابه التفاوت بيش از يك نمونه  841-1-629 ASTM D 5291
142 آزمايش تعيين نقطه كريستاليزاسيون مرطوب تصحيح شده نفتالين  841-1-630 BS 5962
143 آزمايش تعيين آب بروش تقطير براي نفت خام و محصولات نفتي 841-1-632 ASTMD 4006
144 آزمايش اندازه گيري هدايت محلولهاي آبي 841-1-641 ASTMD 1125
145 آزمايش اندازه گيري هدايت محلولهاي آبي مابه التفاوت بيش از يك نمونه  841-1-642 ASTMD 1125
146 آزمايش اندازه گيري دانسيته ظاهري در نمونه پودر آتش خاموش كن  841-1-648 ISO 7202
147 آزمايش اندازه گيري كربنات و بي كربنات در پودر آتش خاموش كن  841-1-649 ISO 7202
148 آزمايش اندازه گيري يك عنصر فلزي در محلول آبي با روش DPASV 841-1-651 EG&GPrinceton applied research Appl.Notes
149 آزمايش اندازه گيري درصد تركيبات كربونيل برحسب فورفورال 841-1-652 ISO2512
150 آزمايش اندازه گيري كلر كل در نمونه ذغال سنگ 841-1-653 ASTM D 2361
151 آزمايش تعيين درصد خلوص گليسرين 841-1-659 ENCYCLO.OF.IND.CHEM. ANALYS.VOL13
152 آزمايش اندازه گيري يك گونه فعال الكتروشيميايي با روش ولتامتري (DPASV) 841-1-663 EG&G Princeton Apllied Research Application Notes
153 آزمايش اندازه گيري يك گونه فعال الكتروشيميايي با روش ولتامتري (DPASV) 841-1-664 EG&G Princeton Apllied Research Application Notes
154 آزمايش اندازه گيري يك گونه فعال الكتروشيميايي با روش ولتامتري (DPASV) 841-1-665 EG&G Princeton Apllied Research Application Notes
155 آزمايش تبديل اسيد سولفونيك به نمك سديم سولفونات در اندازه گيري سديم سولفونات و روغن در مخلوط آ،ها 841-1-666 ASTM D 3712
156 آزمايش اندازه گيري نيتروژن مابه التفاوت بيش از يك نمونه تا 5 نمونه  در مايعات آلي  841-1-669 ASTM D 4629 
157 آزمايش اندازه گيري گوگردالتفاوت بيش از يك نمونه تا 5 نمونه در مايعات آلي 841-1-670 ASTM D 5453 
158 آزمايش اندازه گيري خوردگي نسبت به تيغه مسي 841-1-671 ASTM D 130
159 آزمايش اندازه گيري نيتروژن به روش كجدال در تركيبات آلي 841-1-672 ASTM D 3228
160 آزمايش اندازه گيري گوگرد به روش ويكبالد 841-1-673 IP 243
161 اندازه گيري سرب در بنزين سرب دار 841-1-674 ASTM D 3237
162 اندازه گيري سرب در بنزين سرب دار 841-1-675 ASTMD 3237
163 اندازه گيري يك عنصر در نمونه محلول آبي با دستگاه جذب اتمي 841-1-676 ASTM D 4691
164 اندازه گيري يك عنصر در نمونه محلول آبي با دستگاه جذب اتمي 841-1-677 ASTM D 4691
165 تهيه محلول از نمونه هاي جامد معدني و آلي به روش هضم با دستگاه micro wave 841-1-679 Application notes for Microwave
166 اندازه گيري كمي تركيبات كربنيل در متانل صنعتي به روش رنگ سنجي 841-1-680 BS 506
167 اندازه گيري ويسكوزيته ديناميك با استفاده از دستگاه ويسكومترBrook field 841-1-681 ASTM D2196-2983
168 اندازه گيري تركيبات گوگردي در گاز طبيعي و گازهاي سوختي 841-1-682 ASTM D5504
169 اندازه گيري مقادير جزئي فورفورال در پسابها به روش پلاروگرافي 841-1-683 RIPI Method
170 تعيين مواد سوختي سوبسيد دار(بنزين ، نفت سفيد و گازوئيل)در محموله هاي ضايعات مواد نفتي 841-1-684 ASTM D4052,9386,1500,130,2622
171 اندازه گيري MTBE در آب و پساب 841-1-685 EPA-5030 C
172 اندازه گيري MTBE در آب و پساب 841-1-686 EPA-5030 C
173 اندازه گيري MTBE در آب و پساب 841-1-687 EPA-5030 C
174 آزمايش اندازه گيري فشار بخار نفت خام و بنزين 841-1-609 ASTMD 5191 , ASTM D 6377
175 انداره گيري يك عنصر در گازوئيل بوسيله اسپكتروسكوپي جذب اتمي 841-1-688 ASTM D3605

 

 

خبرنامه

در صورت تمایل به دریافت خبرنامه لطفا ابتدا فرم عضویت را تکمیل نمائید.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به پژوهشگاه صنعت نفت می باشد.© 2019

طراحی و بهینه سازی سایت توسط واحد روابط عمومی پژوهشگاه صنعت نفت