پژوهشگاه صنعت نفت

خدمات پژوهشی و مشاوره ای

 

ردیف نام خدمات کد خدمات روش استاندارد
1 آزمايش اندازه گيري تركيبات آروماتيك پلي سيكليكي با روش HPLC 842-1-139 ASTM D 4657
2 اندازه گيري نيترات و نيتريت با روش كروماتوگرافي يوني  42 -1-140 ASTM D 992
3 آزمايش اندازه گيري برميد در آب با روش كروماتوگرافي يوني  42 -1-145 ISO 10304 PT-1
4 آزمايش اندازه گيري كلريد در آب با روش كروماتوگرافي يوني  42 -1-146 St. Method 4-2
5 تهيه طيف مادون قرمز تبديل فوريه نمونه جامد  842-1-149 FTIR BRUCKER CATALOG
6 آزمايش تعيين درصد هيدروكربورهاي IBP-C5 با روش گاز كروماتوگرافي  42 -1-151 ASTM D 2427
7 آزمايش تعيين درصد هيدروكربورC6-C15 842-1-152 UOP 411
8 آزمايش تعيين درصد هيدروكربور C6-C25 42 -1-153 UOP 411
9 آزمايش تعيين درصد هيدروكربور C6-C35 842-1-154 UOP 411
10 تعيين درصد خلوص تركيبات آروماتيكي با روش GC   42 -1-157 UOP 77
11 آناليز كيفي نمونه هاي پودري و جامد EDX 842-1-184 LINK APPL. BOOK
12 آزمايش اندازه گيري كيفي  نمونه هاي پودري همگن WDX به روش XRF 842-1-188 JCPDS & PHLIPSE APPL. BOOK
13 عكس برداري توسط SEM 842-1-192 SEM APPL. BOOK
14 آناليز تصويري 842-1-193 IMAGE ANALYZER APPL. BOOK
15 بررسي سطح با دستگاه SEM 842-1-194 SEM APPL. BOOK
16 تهيه طيف XRD بدون تفسير  842-1-196 JCPDS & Phlips  Appl. Book
17 تفسير طيفXRD - نمونه هاي مجهولي كه شامل سه تركيب است  842-1-197 JCPDS
18 تفسير طيفXRD- نمونه هاي مجهولي كه شامل دو تركيب مي باشند 842-1-198 JCPDS
19 جداسازي و Treatment نمونه هايي كه پس از طيف اوليه جهت تفسير نياز به جداسازي دارند 842-1-199 JCPDS
20 تهيه طيف XRD با استفاده از برنامه كامپيوتري APD  بدون تفسير  842-1-200 JCPDS
21 مشخص كردن درصد بلوريت - پارتيكل سايزوكارنيمه كمي و غيره توسط APD 42 -1-201 JCPDS
22 تفسير طيف XRD نمونه هاي مجهولي كه شامل يك تركيب مي باشد  842-1-202 JCPDS
23 تهيه طيفXRD از نمونه كانيهاي رسي (Clay) پس از Treatment حرارتي با اتيلن گليكول  842-1-243 JCPDS & Phlips  Appl. Book
24 تهيه طيف XRD  از نمونه كانيهاي رسي (Clay) آماده شده روي شيشه هاي لام  42 -1-244 JCPDS & Phlips  Appl. Book
25  Treatment كاني هاي رسوبي بوسيله اتيلن گليكول  842-1-245 RIPI - 842 - 1 - 245
26 نمونه سازي و Treatment  بوسيله حرارت  842-1-246 RIPI - 842 - 1 - 246
27 تفسير طيف XRD- نمونه هاي مجهول شامل چهار تركيب 842-1-275 JCPDS
28 تهيه طيف مادون قرمز تبديل فوريه نمونه مايع با جستجوي كتابخانه  842-1-284 FTIR BRUCKER CATALOG
29 تهيه طيف H-NMR-80MHZ) (اسكن 32) با حلال D2O 842-1-300 BRUCKER CATALOG
30 تهيه  طيف C13-NMR-80MHZ(اسكن 400) با حلال D2O 842-1-314 BRUCKER CATALOG
31 تهيه طيف مادون قرمز تبديل فوريه براي نمونه هاي آبي  842-1-455 FT-IR Brucker Catalogue
32 آزمايش تعيين مقدار جذب با دستگاه UV/VIS 842-1-456 FT-IR Brucker Catalogue
33 تهيه طيف مادون قرمز تبديل فوريه نمونه مايع  842-1-458 FT-IR Brucker Catalogue
34 تهيه طيف مادون قرمز تبديل فوريه نمونه جامد با جستجوي كتابخانه  842-1-459 FT-IR Brucker Catalogue
35 آناليز GC/MS با دستگاه Iontrap حداكثر 10 تركيب 42 -1-465 GC / MS Instruction Manual
36 تهيه طيف جرمي  (كوادرايل ) 842-1-470  MS Instruction Manual
37 تهيه يك ستون كروماتوگرافي گازي انباشته شده با فاز ساكن همراه با فاز مايع  42 -1-556 Basic Gas Chromat
38 آماده سازي  (Conditioning )  ستون كروماتوگرافي گازي انباشته شده با قطر يك هشتم اينچ  842-1-558 Basic Gas Chromat
39 آزمايش ارزيابي ستون انباشته به قطر يك هشتم اينچ همراه با تزريق نمونه استاندارد  842-1-559 Basic Gas Chromat
40 تهيه يك ستون كروماتوگرافي گازي انباشته شده با فاز ساكن همراه با فاز مايع  842-1-560 Basic Gas Chromat
41 تهيه يك ستون كروماتوگرافي گازي انباشته شده با فاز ساكن همراه با فاز مايع  842-1-561 Basic Gas Chromat
42 تهيه يك ستون كروماتوگرافي گازي انباشته با جاذب مولكولارسيو 42 -1-565 Basic Gas Chromat
43 تهيه يك ستون كروماتوگرافي گازي انباشته شده با جاذب مولكولارسيو 42 -1-566 Basic Gas Chromat
44 تهيه يك ستون كروماتوگرافي گازي انباشته شده با جاذب مولكولارسيو 842-1-567 Basic Gas Chromat
45 آزمايش تعيين درجه خلوص تركيبات اكسيژن دار 842-1-576 Chrompack Apll Book
46 جداسازي و شناسايي تركيبات آلي فرار آب و اندازه گيري آنها 842-1-581 EPA 5021A
47 تعيين طيف جرمي تركيبات آلي 842-1-582 RIPI 842-1-582
48 تعيين اندازه ذرات به وسيله دستگاه zetasizer 842-1-584 ASTM E56102-2005
49 آناليز SARA  در نمونه هاي نفتي متوسط، سنگين، قير و ته مانده هاي برج تقطير 842-1-585 IP143
50 آناليز SARA در خاك، لجن آلوده به نفت و مخلوط آب و نفت 842-1-586 IP143
51 تعيين درصد خلوص فورفورال در پساب 842-1-587 RIPI Method
52 آناليز مونو، دي، تري آروماتيك ها و مجموع آنها در گازوئيل و روغن پايه 842-1-589 IP391
53 آناليز مونو، دي، تري آروماتيك ها و مجموع آنها در گازوئيل و روغن پايه 842-1-590 IP391
54 آناليز SIMDIS از C5 الي C100 842-1-591 ASTM D7169 and D2887

 

 

خبرنامه

در صورت تمایل به دریافت خبرنامه لطفا ابتدا فرم عضویت را تکمیل نمائید.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به پژوهشگاه صنعت نفت می باشد.© 2019

طراحی و بهینه سازی سایت توسط واحد روابط عمومی پژوهشگاه صنعت نفت